Grič­ka vje­šti­ca odve­la HRT pred sud Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva

Ak­tu­al­no ////

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Ra­si­pa­nje nov­ca? NO traži da se pro­češ­lja na­ba­va od neo­vis­nih pro­izvo­đa­ča

Nad­zor­ni­ci DORH-u pos­la­li do­ku­men­ta­ci­ju zbog sum­nji u ‘ko­rup­tiv­ne rad­nje i ne­za­ko­ni­te ak­tiv­nos­ti’

Nad­zor­ni od­bor (NO) Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je pros­li­je­dio je DORHu iz­vješ­ća o na­ba­vi audi­ovi­zu­al­nih dje­la od neo­vis­nih pro­izvo­đa­ča, o skla­pa­nji­ma iz­van­sud­skih na­god­bi te o učin­ko­vi­tos­ti jav­ne na­ba­ve na HRT-u.

To je uči­nje­no u sri­je­du na­kon sas­tan­ka NO HRT-a zbog, ka­ko se na­vo­di u iz­vješ­ću o pro­ved­bi nad­zo­ra za­ko­ni­tos­ti ra­da i poslovanja za 2016., “slu­ča­je­va ko­ji su mo­gli bi­ti po­s­lje­di­ca mo­gu­ćih ko­rup­tiv­nih rad­nji i ne­za­ko­ni­tih ak­tiv­nos­ti po­je­di­na­ca”.

NO, ko­jem pred­sje­da Anja Šo­va­go­vić Des­pot, jed­no­glas­no je us­kra­tio su­glas­nost na pred­lo­že­ne iz­mje­ne i do­pu­ne Pra­vil­ni­ka o pla­ća­ma i dru­gim ma­te­ri­jal­nim pra­vi­ma rad­ni­ka HRTa, na od­lu­ku o pla­ća­ma glav­nog taj­ni­ka i po­moć­ni­ka glav­nog rav­na­te­lja HRT-a.

Čla­no­vi NO is­ti­ču da se na­ba­va audi­ovi­zu­al­nih dje­la od neo­vis­nih pro­izvo­đa­ča ti­je­kom 2016. obav­lja­la ne­tran­s­pa­rent­no, bez jas­no de­fi­ni­ra­nih kri­te­ri­ja vred­no­va­nja pro­je­ka­ta, a ugovori s po­je­di­nim neo­vis­nim pro­du­cen­ti­ma skla­pa­li su se i pri­je is­te­ka ro­ka za pre­da­ju pri­ja­va na jav­ni po­ziv. Zbog to­ga je i NO za­tra­žio od Mi­nis­tar­stva kul­tu­re pro­vo­đe­nje uprav­nog nad­zo­ra. “Umjes­to dram­skih i do­ku­men­tar­nih se­ri­ja, ko­je bi tre­ba­le bi­ti naj­ve­ći dio na­ba­ve od neo­vis­nih pro­du­ce­na­ta, HRT je ti­je­kom 2016. od njih na­bav­ljao ku­li­nar­ske i slič­ne emi­si­je, bez ne­ke ve­će traj­ne vri­jed­nos­ti, ko­je je mo­gao i sa­mos­tal­no pro­izves­ti. S ob­zi­rom na tak­vu pro­gram­sku po­li­ti­ku, pro­sječ­ni dnev­ni do­seg bio je u kons­tant­nom pa­du”, na­vo­de čla­no­vi NO.

Na­po­mi­nju i da je do­bit u 2016. go­di­ni u iz­no­su od 30,3 mi­li­ju­na ku­na, u naj­ve­ćem di­je­lu os­tva­re­na kao re­zul­tat utje­ca­ja po­zi­tiv­nih te­čaj­nih raz­li­ka i sma­nje­nja ka­mat­nih sto­pa na tr­ži­štu, a ne kao re­zul­tat po­ve­ća­nja obi­ma ko­mer­ci­jal­ne dje­lat­nos­ti HRT-a ili os­tva­re­nih ušte­da. Po­seb­nu za­bri­nu­tost NO je is­ka­zao s ob­zi­rom na re­zul­ta­te nad­zo­ra o okol­nos­ti­ma skla­pa­nja iz­van­sud­ske na­god­be s Ja­dran fil­mom, ve­za­no uz pro­jekt Grič­ka vje­šti­ca te s ob­zi­rom na re­zul­ta­te nad­zo­ra o okol­nos­ti­ma skla­pa­nja os­ta­lih sud­skih i iz­van­sud­skih na­god­bi, uklju­ču­ju­ći i iz­van­sud­ske na­god­be iz rad­nih spo­ro­va.

Po­vo­dom ta­ko žes­to­kog is­tu­pa čla­no­va Nad­zor­nog od­bo­ra, Glav­ni rav­na­telj i Rav­na­telj­stvo HRT-a jav­nos­ti su se obra­ti­li re­agi­ra­njem, u ko­jem se na­vo­di da će “bez od­ga­đa­nja po­kre­nu­ti i sve po­treb­ne prav­ne pos­tup­ke u ci­lju za­šti­te ugle­da Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je”.

SLAVKO MIDŽOR/PIXSELL

Rav­na­telj­stvo HRT-a po­ru­či­lo da će prav­nim pos­tup­ci­ma šti­ti­ti ugled ku­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.