U de­set go­di­na rast pre­mi­je udvos­tru­čit će se na šest pos­to

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - 2 VA­LEN­TI­NA WI­ES­NER MI­JIĆ/VL va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net

Bo­lje de­set­lje­će Za­vr­še­no je raz­dob­lje kri­ze za osi­gu­ra­va­te­lje, sma­tra Al­li­anz

Ras­tu pre­mi­je po­go­du­je eko­nom­ski opo­ra­vak i po­vra­tak in­fla­ci­je, a mi­je­nja se i od­nos vr­sta osi­gu­ra­nja

Glo­bal­no tr­ži­šte osi­gu­ra­nja oče­ku­ju do­bre go­di­ne, za­klju­ču­ju u naj­no­vi­joj studiji Al­li­an­za. Čak i u vri­je­me kri­ze, iz­me­đu 2008. i 2016. pre­mi­je osi­gu­ra­va­te­lja na svjet­skoj su ra­zi­ni ras­le 3,1 pos­to, či­me di­oni­ča­ri, na­rav­no, ni­su bi­li za­do­volj­ni i na­zi­va­ju to iz­gub­lje­nim de­set­lje­ćem, no za slje­de­će de­set­lje­će prog­no­zi­ra­ju udvos­tru­če­nje ras­ta pre­mi­ja – na 5,9 pos­to. Pri­tom je za­pad­na Eu­ro­pa, na­kon de­vet go­di­na stag­na­ci­je, po­no­vo za­bi­lje­ži­la rast od tri pos­to.

“Du­ga vla­da­vi­na si­ro­maš­nih go­di­na na­po­kon je iza nas. No, još ni­je vri­je­me za slav­lje. Na sta­ri­jim tr­ži­šti­ma mo­gu­će je da će se rast pre­mi­ja za­sad vu­ći za gos­po­dar­skom ak­tiv- noš­ću. A pos­to­ji i zna­ča­jan trn u oku za europ­ske osi­gu­ra­va­ju­će ku­će: snaž­ni­ji euro uz­ro­ku­je gu­bi­tak vri­jed­nos­ti pre­mi­ja osi­gu­ra­nja u dru­gim va­lu­ta­ma. Ovaj bi uči­nak mo­gao ski­nu­ti pu­ni pos­tot­ni bod s go­diš­njeg glo­bal­nog ras­ta”, iz­ja­vio je Mic­ha­el He­ise, glav­ni eko­no­mist u Al­li­an­zu. Ras­tu pre­mi­ja po­go­du­je opo­ra­vak gos­po­dar­stva i po­vra­tak in­fla­ci­je, a u okru­že­nju ras­ta mi­je­nja se i od­nos ži­vot­nog i ne­ži­vot­nog osi­gu­ra­nja. Dok je u kri­zi ne­ži­vot­no ima­lo ja­ču di­na­mi­ku s pro­sječ­nim glo­bal­nim ras­tom od 3,8 pos­to go­diš­nje, ži­vot­no je ka­ska­lo sa 2,8 pos­to ras­ta, dok je u za­pad­noj Eu­ro­pi zbog ek­s­trem­no ni­skih ka­mat­nih sto­pa čak i pa­da­lo – pre­mi­ja osi­gu­ra­nja ži­vo­ta sma­nji­la se pro­sječ­no 0,5 pos­to go­diš­nje, dok je ne­ži­vot ras­tao 1,2 pos­to.

Oče­ki­va­nje uz­le­ta ži­vot­nog osi­gu­ra­nja te­me­lje na po­tre­bi šted­nje za mi­ro­vi­nu te prog­no­zi­ra­ju go­diš­nje sto­pe ras­ta pre­mi­je od 6,5 pos­to do 2027. u od­no­su na 4,9 pos­to kod ne­ži­vot­nog osi­gu­ra­nja. Naj­ve­ća su oče­ki­va­nja od tržišta u nas­ta­ja­nju, uklju­ču­ju­ći ki­ne­sko, ko­ji­ma je prog­no­zi­ran dvoz­na­men­kas­ti rast. No­ve su im teh­no­lo­gi­je dvo­sjek­li mač: s jed­ne se stra­ne ni­ži pri­ho­di oče­ku­ju u ne­ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma, po­seb­no u auto­osi­gu­ra­nju us­li­jed ve­ćeg udje­la auto­nom­nih vo­zi­la, a s dru­ge stra­ne, di­gi­ta­li­za­ci­ja i umjet­na in­te­li­gen­ci­ja alat su ko­ji ugo­va­ra­nje osi­gu­ra­nja či­ni dos­tup­ni­jim i ši­ri im do­seg.

FOTOLIA

Snaž­ni­ji euro mo­že sma­nji­ti glo­bal­ni rast pre­mi­je za je­dan pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.