Ja­na­fu od Ine 150 mil. ku­na u tri go­di­ne

Za ri­ječ­ku ra­fi­ne­ri­ju No­vim ugo­vo­rom tvrt­ka in­ten­zi­vi­ra ak­tiv­nos­ti i nas­tav­lja do­bar niz u 2017.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ja­naf i Ina za­klju­či­li su tro­go­diš­nji ugo­vor o tran­s­por­tu naf­te za Ini­nu ri­ječ­ku ra­fi­ne­tri­ju kroz sustav Ja­na­fa, a ri­ječ je o pos­lov­nom ara­žma­nu pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti od oko 150 mi­li­ju­na ku­na.

Su­rad­nja dvi­je hr­vat­ske kom­pa­ni­je obos­tra­no je važ­na, bu­du­ći da će Ja­naf uz do­sa­daš­nju su­rad­nju s Inom u na­red­nom raz­dob­lju pru­ža­ti i do­dat­nu us­lu­gu blen­din­ga, od­nos­no mi­je­ša­nja raz­li­či­tih vr­sta naf­te, a što je i no­va vr­sta us­lu­ge ko­ju ta tvrt­ka pru­ža svo­jim pos­lov­nim part­ne­ri­ma. S dru­ge stra­ne, Ina ti­me nas­to­ji odas­la­ti umi­ru­ju­ću po­ru­ku do­ma­ćoj jav­nos­ti da nas­tav­lja s pos­lov­nim ak­tiv­nos­ti­ma u ri­ječ­koj ra­fi­ne­ri­ji.

No­vim ugo­vo­rom Ja­naf, ka­ko je ju­čer na­gla­sio pred­sjed­nik Upra­ve Dra­gan Ko­va­če­vić, in­ten­zi­vi­ra i da­lje svo- je pos­lov­ne ak­tiv­nos­ti, te nas­tav­lja niz no­vo­ugo­vo­re­nih pos­lo­va ko­ji su do­sad sklop­lje­ni s NISGa­z­prom­nef­tom, VI­TO­Lom S.A. iz Že­ne­ve, Uni­pe­tro­lom RPA iz Pra­ga, Cro­duxom, Glen­co­re­om iz Ba­ara (Švi­car­ska) i MOLom.

“Sve to re­zul­ti­ra stva­ra­njem no­vih do­da­nih vri­jed­nos­ti i do­brim eko­nom­sko fi­nan­cij­skim re­zul­ta­ti­ma Ja­na­fa”, za­do­vo­ljan je Ko­va­če­vić.

D. PUKLAVEC/PIXSELL

Dra­gan Ko­va­če­vić. čel­ni čo­vjek Ja­na­fa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.