Ul­tra pos­ta­la spon­zor Haj­du­ka

Ve­li­ka po­mir­ba na Po­lju­du

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

HNK

Haj­duk i čel­ni­ci Ul­tra fes­ti­va­la pot­pi­sa­li su jed­no­go­diš­nji ugo­vor o or­ga­ni­za­ci­ji te ma­ni­fes­ta­ci­je na Po­lju­du. Ugo­vor je pot­pi­san na jed­nu go­di­nu, a na­kon ovo­go­diš­nje Ul­tre tre­bao bi se pro­du­ži­ti na na­red­nih pet go­di­na. Haj­du­kov­ci će u na­red­noj se­zo­ni na dre­so­vi­ma no­si­ti lo­go Ul­tre, što je pr­vi ugo­vor ne­kog fes­ti­va­la s jed­nim sport­skim ko­lek­ti­vom. Fi­nan­cij­ski uvje­ti ugo­vo­ra ni­su objav­lje­ni, no ra­ču­na se da će, sku­pa sa spon­zor­stvom ko­je ni­je ma­nje od 1,5 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje, Haj­duk na ime od­šte­te za pre­se­lje­nje u Du­go­po­lje, te iz­mje­nu trav­nja­ka, do­bi­ti od­šte­tu od oko če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na.

PD

Pret­pos­tav­lja se da je spon­zor­stvo te­ško ba­rem 1,5 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.