Po­du­zet­ni­ci la­ni upu­ti­li 40% ma­nje zah­tje­va za jam­s­tva

Za­ti­šje u Ha­ma­gu ‘Sla­bi­ji in­te­res zbog pres­tan­ka su­bven­ci­ja za obrt­na sred­stva’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA BRNIĆ

Dras­ti­čan pad bi­lje­ži se po pro­gra­mu Ras­ti­mo za­jed­no, za ko­ji je za­prim­lje­no 135 zah­tje­va za jam­s­tvi­ma nas­pram 293 u 2015. Va­žan

os­lo­nac u ra­zvo­ju po­du­zet­niš­tva, Hr­vat­ska agen­ci­ja za ma­lo gos­po­dar­stvo, ino­va­ci­je i inves­ti­ci­je (Ha­magBi­cro), u proš­loj go­di­ni za­pri­mi­la je i re­ali­zi­ra­la osjet­no ma­nje zah­tje­va za jam­s­tvi­ma za po­du­zet­nič­ke kre­di­te.

Pre­ma go­diš­njem iz­vješ­ću o ra­du Ha­ma­ga, ko­je je ju­čer pre­zen­ti­ra­no Vla­di, za­prim­lje­no je 40 pos­to ma­nje po­du­zet­nič­kih zah­tje­va za jam­s­tvi­ma ne­go pret­hod­ne go­di­ne, ukup­no 324.

Europ­ski pro­gram

Vi­še od po­lo­vi­ce od­no­si se na jam­s­tve­ni pro­gram EU Po­čet­nik, u ko­je­mu je broj pri­ja­va nez­nat­no sma­njen, na 177, no dras­ti­čan pad bi­lje­ži se po pret­hod­no naj­ja­čem pro­gra­mu Ras­ti­mo za­jed­no, za ko­ji je za­prim­lje­no 135 zah­tje­va za jam­s­tvi­ma nas­pram 293 u 2015.

I po tre­ćem jam­s­tve­nom pro­gra­mu Po­ljo­pri­vred­ni­ci bi­lje­ži se pad, pa je sti­glo 12 zah­tje­va u od­no­su na 62 u 2015. go­di­ni. Sla­bi­ji in­te­res u Ha­ma­gu objaš­nja­va­ju pres­tan­kom va­že­nja mje­ra su­bven­ci­oni­ra­nja kre­di­ta za obrt­na sred­stva ko­je je pro­vo­di­lo re­sor­no Mi­nis­tar­stvo po­du­zet­niš­tva, te po­mi­ca­nje gra­ni­ce po­du­zet­ni­ka po­čet­ni­ka s dvi­je na pet go­di­na.

U slu­ča­ju pro­gra­ma Po­ljo­pri­vred­ni­ci pad je po­s­lje­di­ca pres­tan­ka va­že­nja pro­gra­ma ko­ji je is­cu­rio 30. lip­nja proš­le go­di­ne. Pad in­te­re­sa po­du­zet­ni­ka za jam­s­tvi­ma re­zul­ti­rao je ma­njim bro­jem odo­bre­nih, te iz­da­nih jam­s­ta­va. Odo­bre­no ih je 220 u ukup­nom iz­no­su od 275 mi­li­ju­na ku­na, a iz­da­no do kra­ja go­di­ne 217 u vri­jed­nos­ti od 254 mi­li­ju­na. Naj­vi­še jam­s­ta­va iz­da­no je Hr­vat­skoj ban­ci za ob­no­vu i ra­zvi­tak, po­tom Za­gre­bač­koj i Er­ste&Ste­ier­mär­kis­c­he ban­ci.

Naj­vi­še pre­ma HBOR-u

Te­ri­to­ri­jal­no, naj­vi­še jam­s­ta­va iz­da­no je u Gra­du Za­gre­bu, Split­sko­dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji te Pri­mor­sko­go­ran­skoj žu­pa­ni­ji.

Naj­no­vi­je iz­vješ­će Ha­ma­ga po­ka­zu­je i da je la­ni ak­ti­vi­ra­no bi­lo ukup­no 66 jam­s­tva u iz­no­su od 65 mi­li­ju­na ku­na. Naj­vi­še je is­pla­ta bi­lo iz­vr­še­no je pre­ma Hr­vat­skoj ban­ci za ob­no­vu i ra­zvi­tak, njih 36, u ukup­nom iz­no­su od 30 mi­li­ju­na ku­na. Po os­no­vu pret­hod­no is­pla­će­nih jam­s­ta­va ukup­no je, pak, na­pla­će­no 1,3 mi­li­ju­na ku­na dos­pje­log po­tra­ži­va­nja Ha­ma­ga.

S kra­jem proš­le go­di­ne uku­pan iz­nos svih ak­tiv­nih jam­s­ta­va bio je 1,473 mi­li­jar­di ku­na, a bu­du­ći da je od­lu­kom vla­de mak­si­mal­na iz­lo­že­nost 2 mi­li­jar­de ku­na, ras­po­lo­ži­vi dio jam­s­tve­nog po­ten­ci­ja­la os­tao je na 527 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.