Bez utje­ca­ja na stam­be­ne kre­di­te

Ovr­š­ni za­kon šti­ti i vje­rov­ni­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po

Ovr­š­nom za­ko­nu pr­va ne­kret­ni­na mo­že se iz­gu­bi­ti ako je vlas­nik dra­go­volj­no op­te­re­ti, što je pri­mje­re­no rje­še­nje, a pro­blem si­ro­maš­nih će se tre­ba­ti rje­ša­va­ti u po­seb­nim so­ci­jal­nim za­ko­ni­ma. Vla­da se od­lu­či­la za smjer so­ci­jal­nih mje­ra za­šti­te duž­ni­ka, ne za­di­ru­ći u pra­va vje­rov­ni­ka u pa­ke­tu usvo­je­nih ovr­š­nih iz­mje­na, uz pri­hva­ća­nje Mos­to­vih aman­d­ma­na. Iz­mje­ne ne ula­ze u pro­blem ve­li­kog bro­ja blo­ki­ra­nih gra­đa­na jer to ni­je mo­gu­će ri­je­ši­ti s tim za­ko­nom, a ne­će utje­ca­ti na tr­ži­šte stam­be­nih kre­di­ta jer ne­ma pro­mje­na za hi­po­te­kar­no osi­gu­ra­ne ne­kret­ni­ne. So­ci­jal­na za­šti­ta u od­no­su na ma­nje du­go­ve ri­je­še­na je uki­da­njem mo­guć­nos­ti os­tan­ka bez je­di­ne ne­kret­ni­ne za dug do 20.000 kn. Ovr­ha se ne­će mo­ći pro­ves­ti na je­di­noj ne­kret­ni­ni ni za ve­ći iz­nos du­ga bez uklju­či­va­nja su­da ko­ji će od­lu­či­va­ti je li vri­jed­nost imo­vi­ne raz­mjer­na du­gu.

Ovr­š­ni struč­nja­ci i to poz­drav­lja­ju, pa de­kan Prav­nog fa­kul­te­ta u Ri­je­ci Edu­ard Kun­štek pod­sje­ća na ge­ne­ral­nu odred­bu da ovr­ha tre­ba bi­ti što ma­nje ne­po­volj­na za duž­ni­ka. Duž­ni­ci­ma ko­ji iz­gu­be je­di­nu ne­kret­ni­nu (oko 100 ih go­diš­nje) dr­ža­va će pla­ća­ti naj­am 18 mje­se­ci za što će osi­gu­ra­ti 3,42 mil. kn, a u na­red­nim go­di­na­ma 5,13 mil. kn. Kod ovr­he na nov­ča­nim sred­stvi­ma pre­ci­zi­ra se da ovr­še­nik mo­ra do­bi­ti oba­vi­jest čim je Fi­na za­pri­mi, i ti­je­kom 60 da­na blo­ka­de ima pra­vo žal­be. Kod ni­že pla­će od pro­sječ­ne, po no­vo­me se mo­že ovr­ši­ti 1/4, a kod ve­će i da­lje 1/3.

RO­BERT ANIĆ/PIXSELL

Edu­ard Kun­štek

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.