Is­tra­ži­va­njem do stra­te­gi­je za­poš­lja­va­nja

Glad za ka­drom Kao i broj­ni dru­gi pos­lo­dav­ci, Za­gre­bač­ka pi­vo­va­ra te­ško na­la­zi lju­de, pa je kre­nu­la u ak­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MAR­TA DUIĆ

Cilj is­tra­ži­va­nja je os­luh­nu­ti ka­ko raz­miš­lja­ju mi­le­ni­jal­ci u Hr­vat­skoj, ali i pri­bli­ži­ti se­be kao od­go­vor­nog pos­lo­dav­ca toj sku­pi­ni po­ten­ci­jal­nih za­pos­le­ni­ka

Za­gre­bač­ka pi­vo­va­ra go­di­na­man je vlas­nik cer­ti­fi­ka­ta Pos­lo­da­vac Part­ner u sklo­pu ko­jeg su ove go­di­ne za­uze­li tre­će mjes­to. Ipak, iako su po­že­ljan pos­lo­da­vac te­ško pro­na­la­ze kva­li­te­tan ka­dar na tr­ži­štu ra­da.

Kao put pre­ma rje­še­nju tog pro­ble­ma, od­lu­či­li su pro­ves­ti na­ci­onal­no is­tra­ži­va­nje ve­za­no uz vi­đe­nje mla­dih o bu­du­ćim rad­nim mjes­ti­ma i vi­đe­nju Za­gre­bač­ke pi­vo­va­re kao pos­lo­dav­ca na te­me­lju ko­jeg će ra­zvi­ti stra­te­gi­ju za­poš­lja­va­nja. Ja­dran­ka Sa­ko­man Ara­li­ca, di­rek­to­ri­ca ljud­skih re­sur­sa u Za­gre­bač­koj pi­vo­va­ri za Hr­vat­sku i BiH, ko­men­ti­ra­la je si­tu­aci­ju na tr­ži­štu ra­da i raz­li­ke iz­me­đu dvi­ju ze­ma­lja.

Ka­ko di­šu mi­le­ni­jal­ci

“Neo­vis­no o vi­so­koj sto­pi ne­za­pos­le­nos­ti na oba tržišta ra­da, ve­lik je iz­a­zov pro­na­ći kva­li­te­tan ka­dar. Pri­li­kom za­poš­lja­va­nja mla­dih ka­dro­va glav­na raz­li­ka je ta da ve­ći­na mla­dog i kva­li­tet­nog ka­dra u BiH po za­vr­šet­ku ško­lo­va­nja od­la­zi ra­di­ti u zem­lje EU ra­di bo­ljih uvje­ta ra­da. U Hr­vat­skoj je is­e­lja­va­nje u ino­zem­s­tvo ra­di za­poš­lja­va­nja ta­ko­đer u ras­tu i na do­ma­ćem tr­ži­štu naj­vi­še pro­ble­ma tre­nut­no ima­mo s pro­na­la­že­njem se­zon­skih rad­ni­ka. Pro­ble­ma­ti­ka se­zon­skih rad­ni­ka u Hr­vat­skoj pu­ni no­vin­ske stup­ce već mje­se­ci­ma i u is­tom pro­ble­mu se na­la­zi i Za­gre­bač­ka pi­vo­va­ra”, objaš­nja­va Sa­ko­man Ara­li­ca. Ka­ko tvr­di, na na­ci­onal­no is­tra­ži­va­nje su se od­lu­či­li jer su že­lje­li is­pi­ta­ti per­cep­ci­ju Za­gre­bač­ke pi­vo­va­re kao pos­lo­dav­ca kod mla­dih te do­bi­ti či­nje­nič­ne po­dat­ke o sta­vu mla­dih pre­ma za­poš­lja­va­nju, nji­ho­voj mo­ti­va­ci­ji i ka­ko vi­de svo­je bu­du­će rad­no mjes­to od­nos­no op­će­ni­to na­čin ra­da u bu­duć­nos­ti.

“Te­me­ljem po­da­ta­ka ko­je će­mo do­bi­ti ra­zvi­ti će­mo pr­vens­tve­no bu­du­će ini­ci­ja­ti­ve ve­za­ne uz priv­la­če­nje i za­poš­lja­va­nje, ali ujed­no i or­ga­ni­za­ci­ju pos­lo­va i na­či­na ra­da. Ne­os­por­no je da da­naš­nje ge­ne­ra­ci­je mla­dih, tzv. mi­le­ni­jal­ci, ima­ju sa­svim dru­ga­či­ja oče­ki­va­nja od za­pos­le­nja ne­go što su to ima­le ge­ne­ra­ci­je pri­je njih. Prem­da je već na­prav­ljen niz me­đu­na­rod­nih is­tra­ži­va­nja o to­me što mo­ti­vi­ra mi­le­ni­jal­ce, mi smo že­lje­li is­pi­ta­ti ka­ko ‘di­šu’ oni u hr­vat­skoj˝, ka­že Sa­ko­man Ara­li­ca.

Is­ti­če ka­ko je cilj is­tra­ži­va­nja da ču­ju ka­ko raz­miš­lja­ju lju­di od 20 do 35 go­di­na i te­me­ljem is­tra­ži­va­nja da pri­bli­že se­be kao od­go­vor­nog pos­lo­dav­ca toj ci­lja­noj sku­pi­ni po­ten­ci­jal­nih za­pos­le­ni­ka.

“Za­gre­bač­ka pi­vo­va­ra je vr­lo atrak­ti­van pos­lo­da­vac što do­ka­zu­je vi­sok pos­to­tak an­ga­ži­ra­nos­ti na­ših za­pos­le­ni­ka, ni­ska fluk­tu­aci­ja za­pos­le­ni­ka te po­zi­tiv­na rad­na at­mo­sfe­ra. Ujed­no, že­li­mo na­ći na­čin ka­ko oja­ča­ti per­cep­ci­ju da Za­gre­bač­ka pi­vo­va­ra pro­izvo­di je­dan od naj­ja­čih hr­vat­skih bren­do­va, Ožuj­sko pi­vo, da je rad u piv­skoj in­dus­tri­ji ja­ko in­te­re­san­tan i da po­tak­ne­mo mla­de da se edu­ci­ra­ju u smje­ru pi­var­stva i pro­izvod­nje pi­va”, po­ru­ču­je Ara­li­ca Sa­ko­man.

Me­đu­na­rod­na ka­ri­je­ra

Ka­dar, do­da­je, ra­zvi­ja­ju unu­tar kom­pa­ni­je te na otvo­re­ne po­zi­ci­je pro­mo­vi­ra­ju naj­ve­će po­ten­ci­ja­le ili eks­per­te, a za­pos­le­ni­ci­ma se pru­ža­ju mo­guć­nos­ti osob­nog ra­zvo­ja te­me­ljem nji­ho­vih as­pi­ra­ci­ja. Fluk­tu­aci­ja za­pos­le­ni­ka je vr­lo ni­ska ta­ko da se strategija Za­gre­bač­ke pi­vo­va­re ba­zi­ra na ra­zvo­ju naj­bo­ljeg in­ter­nog ka­dra.

Sa­ko­man Ara­li­ca is­ti­če da za vanj­skim kan­di­da­ti­ma po­se­žu ka­da su u pi­ta­nju po­zi­ci- je u po­dru­čju ko­je ne­ma­ju do­volj­no ra­zvi­je­no unu­tar kom­pa­ni­je.

“Ka­da je ri­ječ o mla­dim po­ten­ci­jal­nim za­pos­le­ni­ci­ma cilj nam je ak­tiv­no su­ra­đi­va­ti s ci­lja­nim fa­kul­te­ti­ma ka­ko bi­smo us­pje­li što ra­ni­je iden­ti­fi­ci­ra­ti po­ten­ci­jal­ne ta­len­te i pri­vu­ći ih i pri­je za­vr­šet­ka stu­di­ja. Kao dio mul­ti­na­ci­onal­ne gru­pa­ci­je mis­lim da mo­že­mo pu­no mo­že­mo po­nu­di­ti bu­du­ćim za­pos­le­ni­ci­ma, i u smis­lu uvje­ta ra­da i sjaj­ne rad­ne at­mo­sfe­re, mo­guć­nos­ti za ra­zvoj ne sa­mo lo­kal­ne već i me­đu­na­rod­ne ka­ri­je­re. Prem­da već su­dje­lu­je­mo u ni­zu pro­je­ka­ta su­rad­nje s fa­kul­te­ti­ma ka­ko u Hr­vat­skoj ta­ko i u BiH, pla­ni­ra­mo tu su­rad­nju još vi­še oja­ča­ti”, za­klju­ču­je Ja­dran­ka Sa­ko­man Ara­li­ca.

PD

Ja­dran­ka Sa­ko­man Ara­li­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.