Hoću knji­gu! otva­ra pr­vih šest knjižara

Na ruševinama Al­go­rit­ma No­vi knji­žar­ski la­nac ovaj mje­sec os­tva­ru­je plan u če­ti­ri gra­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kao što su u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik ne­dav­no i naj­a­vi­li, vlas­ni­ci tvrt­ke Hoću knji­gu! do kra­ja mje­se­ca otvo­rit će knji­ža­re na šest lo­ka­ci­ja ko­je je do­ne­dav­na dr­žao pro­pa­li la­nac Al­go­ri­tam MK.

Ta­ko se već u pe­tak 14. sr­p­nja otva­ra jed­na ma­nja knjižara u za­gre­bač­koj Bo­go­vi­će­voj uli­ci. Dan kas­ni­je otva­ra se ona u Tower cen­tru Ri­je­ka, a 18. sr­p­nja i knjižara u Va­ra­ždi­nu. Knjižara u Jo­ker cen­tru Split otva­ra se 21. sr­p­nja, a po­tom još dvi­je u Za­gre­bu: u City Cen­te­ru One Za­pad 25. sr­p­nja i Are­na cen­tru 28. sr­p­nja.

Is­ta eki­pa pre­da­la je i fi­nal­ne po­nu­de za knji­ža­re Kor­zo Ri­je­ka i Mor­pur­go Split.

“Do­bro je što su grad­ske vlas­ti i Spli­ta i Ri­je­ke uvje­to­va­la da ti pros­to­ri mo­ra­ju os­ta­ti knji­ža­re. Kod Mor­pur­ga još če­ka­mo vlas­ni­ka pros­to­ra da se od­lu­či je li na­ša po­nu­da za­do­vo­lja­va­ju­ća. Kor­zo če­ka po­t­vr­du o ko­nač­nom naj­mo­prim­cu Gra­da Ri­je­ke kao suv­las­ni­ka tog pros­to­ra, a za ko­ji je za­in­te­re­si­ra­no i Zna­nje”, re­kao nam je Zvon­ko Ču­brić, suv­las­nik tvrt­ke Hoću knji­gu!

Spor­na za­sad os­ta­je naj­ve­ća knjižara u Hr­vat­skoj, Me­gas­to­re u za­gre­bač­koj Bo­go­vi­će­voj uli­ci. “Tu smo upa­li u prav­ni pro­blem iz­me­đu vlas­ni­ka pros­to­ra i na­šeg naj­mo­dav­ca Da­ni­ela Žde­ri­ća ko­ji je taj pros­tor pla­tio una­pri­jed do 2024. Dok oni ne ri­je­še svo­je prav­ne za­vr­z­la­me mi smo od­lu­či­li ne ići u taj pros­tor, no vje­ru­jem ka­ko će­mo ga ipak na kra­ju do­bi­ti. Ta­ko­đer, pot­pi­sa­li smo ugo­vo­re s do­bav­lja­či­ma, a iz­da­va­či su bi­li iz­ne­na­đu­ju­će ko­ope­ra­tiv­ni”, ka­že Z. Ču­brić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.