Edu­ka­ci­ja za­pos­le­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Interna aka­de­mi­ja

Ra­zvoj iz­vr­s­nih za­pos­le­ni­ka dio je stra­te­ških ci­lje­va Za­gre­bač­ke pi­vo­va­re. “Prem­da kao kom­pa­ni­ja pro­mo­vi­ra­mo pris­tup 70-20-10 (70 pos­to ra­zvo­ja tre­ba bi­ti pu­tem is­kus­tve­nog uče­nja, 20 pos­to pu­tem dru­gih po­put men­tor­sta­va, co­ac­hin­ga te 10 pos­to pu­tem for­mal­nog tre­nin­ga), po­nos­ni smo što smo u svr­hu omo­gu­ća­va­nja raz­nih edu­ka­ci­ja pri­je dvi­je go­di­ne po­kre­nu­li in­ter­nu aka­de­mi­ju zna­nja u ko­joj su sa­mi za­pos­le­ni­ci na­kon od­go­va­ra­ju­će edu­ka­ci­je kre­ira­li tre­ning pro­gra­me iz svog po­dru­čja eks­per­ti­ze te ih pro­vo­de kroz or­ga­ni­za­ci­ju kao pre­da­va­či. Na­ši za­pos­le­ni­ci pre­poz­na­li su vri­jed­nost ove ini­ci­ja­ti­ve i za­hva­lju­ju­ći to­me sva­ke go­di­ne do­dat­no na­do­gra­đu­je­mo plat­for­mu s no­vim ak­tu­al­nim sa­dr­ža­ji­ma”, ka­že Sa­ko­man Ara­li­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.