Hi­dro­elek­tra mo­že pos­ta­ti li­der

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

Jes­te li kao pred­sjed­nik NO-a Hi­dro­elek­tre ni­sko­grad­nje uklju­če­ni u nje­zi­nu pred­ste­čaj­nu na­god­bu?

Ak­tiv­no sam uklju­čen i mo­gu re­ći da je vid­lji­va pot­po­ra ve­li­ke ve­ći­ne do­bav­lja­ča, a kao pred­sjed­nik NO-a mo­gu re­ći da ne oče­ku­jem žal­be kao u pr­vom pos­tup­ku. Vje­ru­jem da će plan res­truk­tu­ri­ra­nja bi­ti iz­gla­san idu­ći tje­dan. Op­ti­mis­ti­čan sam da će se pos­tu­pak pra­vo­moć­no okon­ča­ti do kra­ja go­di­ne. U tri go­di­ne ot­ka­da je stra­te­ški part­ner Ser­gej Glja­del­kin ušao u Hi­dro­elek­tru, re­do­vi­to su is­pla­ći­va­ne pla­će, a tvrt­ka ima ugo­vo­re­nih go­to­vo 400 mil. kn pos­lo­va. Ključ­ni pro­jekt pru­ga Du­go Se­lo – Kri­žev­ci, na ko­joj ra­di kao po­di­zvo­đač, do­bro se ra­zvi­ja. Hi­dro­elek­tra ima iz­u­zet­nu pri­li­ku pos­ta­ti tr­žiš­ni li­der u re­ali­za­ci­ji in­fras­truk­tur­nih pro­je­ka­ta ko­ji su pred na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.