SA­MO UZ BORAVIŠTE

STRAN­CI­MA ZEM­LJA

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

Stran­ci ko­ji že­le ku­pi­ti po­ljo­pri­vred­no zem­lji­šte u Sr­bi­ji mo­rat će ima­ti pre­bi­va­li­šte naj­ma­nje se­dam go­di­na, dok će za prav­ne oso­be iz ino­zem­s­tva uvjet bi­ti da su ba­rem pet go­di­na re­gis­tri­ra­ne u Agen­ci­ji za pri­vred­ne re­gis­tre (APR). To je kos­tur Na­cr­ta za­ko­na o po­ljo­pri­vred­nom zem­lji­štu, ko­ji bi rad­na sku­pi­na Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de tre­ba­la usko­ro za­vr­ši­ti, a ko­jim bi se de­fi­ni­ra­li uvje­ti prodaje od 1. ruj­na 2017. go­di­ne. Sr­bi­ja je je­di­na zem­lja ko­ja je u pre­go­vo­ri­ma o pri­dru­ži­va­nju EU pri­hva­ti­la obve­zu li­be­ra­li­za­ci­je tr­ži­šte po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.