Pu­tem ra­ču­nal­ne igre ‘Kesh Up’ dje­cu i mla­de upoz­na­je­mo s po­du­zet­niš­tvom

Grad Ri­je­ka Osmis­li­li edu­ka­tiv­nu igru u či­jem vir­tu­al­nom svi­je­tu tre­nut­no pos­lu­je oko 930 po­du­ze­ća

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Ko­mi­si­ja MEDEA Awar­ds na­tje­ca­nja proš­le je go­di­ne ‘Kesh Up’ pro­gla­si­la jed­nim od naj­bo­ljih europ­skih edu­ka­tiv­nih pro­je­ka­ta

Si­mu­la­tor po­du­zet­niš­tva i ra­ču­nal­nu igru ‘Kesh Up’, nas­ta­lu unu­tar pro­jek­ta En­terYOUTH ko­jeg su za­jed­no pro­ve­li Grad Ri­je­ka, Ri­ječ­ka ra­zvoj­na agen­ci­ja Po­rin, Eko­nom­ski fa­kul­tet Ri­je­ka, Znans­tve­no - ra­zi­sko­val­no sre­diš­če Bis­tra Ptuj i Šol­ski cen­tar Ptuj, ko­mi­si­ja MEDEA Awar­ds na­tje­ca­nja proš­le je go­di­ne pro­gla­si­la jed­nim od naj­bo­ljih europ­skih edu­ka­tiv­nih pro­je­ka­ta u kon­ku­ren­ci­ji od čak dvi­je sto­ti­ne pri­jav­lje­nih.

Si­mu­la­tor po­du­zet­niš­tva

Na­ime, ra­di se o na­gra­di za po­ti­ca­nje ino­va­tiv­nos­ti i do­bre prak­se u ko­ri­šte­nju me­di­ja u obra­zo­va­nju, a sam oda­bir naj­bo­ljih prak­si se pro­vo­di uz pot­po­ru Europ­ske ko­mi­si­je (EK) kroz Pro­gram za cje­lo­ži­vot­no uče­nje. Ka­ko smo saz­na­li iz raz­go­vo­ra s vi­šom sa­vjet­ni­com za ra­zvoj po­du­zet­niš­tva gra­da Ri­je­ke Ti­na Ra­gu­žin, za ra­zvoj igre zas­luž­na je ri­ječ­ka tvrt­ka Kre­ativ­ni odjel, dok su dje­lat­ni­ci Gra­da Ri­je­ke, kon­kret­no Odje­la za po­du­zet­niš­tvo i Za­vo­da za in­for­ma­tič­ku dje­lat­nost na­pra­vi­li pro­jek­t­ni za­da­tak, za­da­li os­nov­ne pa­ra­me­tre igre i u su­rad­nji sa slo­ven­skim part­ne­ri­ma sa­že­li os­nov­ne hr­vat­ske i slo­ven­ske prav­ne pro­pi­se ko­ji ure­đu­ju dje­lat­nos­ti ko­je igra nu­di. Struč­ni tim Kre­ativ­nog odje­la, na če­lu s glav­nim di­zaj­ne­rom igre Go­ra­nom Pa­uli­nom, po­sve­tio se pre­tva­ra­nju že­lja i ide­ja u ra­ču­nal­nu igru i za sa­mo dva mje­se­ca iz­ra­dio pra­vi si­mu­la­tor po­du­zet­niš­tva, is­pri­ča­la je.

“Na po­kre­ta­nje i iz­ra­du igre ‘Kesh Up’ mo­ti­vi­ra­la nas je že­lja da upoz­na­mo dje­cu i mla­de oso­be s po­du­zet­niš­tvom i po­du­zet­nič­kim na­či­nom raz­miš­lja­nja. Na­ime, Grad Ri­je­ka pu­tem Odje­la za po­du­zet­niš­tvo in­ten­ziv­no ra­di na po­di­za­nju po­du­zet­nič­ke kul­tu­re me­đu mla­di­ma i edu­ci­ra­nju i os­po­sob­lja­va­nju mla­dih za po­du- zet­niš­tvo. Već 10. go­di­nu za­re­dom, u su­rad­nji s Do­mom mla­dih pro­vo­di­mo pro­jekt K.E.Š. Kre­ativ­no edu­ka­tiv­na ško­la za mla­de po­du­zet­ni­ke, u sklo­pu ko­jeg se uče­ni­ci 6. i 7. raz­re­da ri­ječ­kih os­nov­nih ško­la kroz niz kre­ativ­nih ra­di­oni­ca edu­ci­ra­ju o po­du­zet­niš­tvu. Grad je 2013. go­di­ne os­no­vao Star­tup in­ku­ba­tor u ko­jem se mla­dim, ne­za­pos­le­nim oso­ba­ma i stu­den­ti­ma s pos­lov­nom ide­jom pot­pu­no bes­plat­no osi­gu­ra­va os­nov­na in­fras­truk­tu­ra, men­tor­ska i sa­vje­to­dav­na po­moć”, do­da­la je Ra­gu­žin.

Umi­je­će stra­te­škog pla­ni­ra­nja

Saz­na­li smo i da se igra odvi­ja u vir­tu­al­nom okru­že­nju gra­da Ri­je­ke i Ptu­ja, dvo­je­zič­na je i igra­či se mo­gu oku­ša­ti u po­du­zet­niš­tvu u pet raz­li­či­tih dje­lat­nos­ti. Pri to­me će se su­sre­ta­ti s ni­zom iz­a­zo­va, od učin­ko­vi­tos­ti rad­ni­ka, uprav­lja­nja za­li­ha­ma, od­no­si­ma s do­bav­lja­či­ma i opre­ma­njem pos­lov­nog pros­to­ra do in­s­pek­to­ra, ra­ču­na i pla­ća­nja, od­no­sa s kup­ci­ma i nji­ho­vim zah­tje­vi­ma. Naj­bo­lje će re­zul­ta­te ima­ti oni ko­ji us­pi­ju ba­lan­si­ra­ti iz­me­đu tro­ško­va i pri­ho­da, a ‘Kesh Up’ od igra­ča zah­ti­je­va umi­je­će br­zog re­agi­ra­nja, stra­te­škog pla­ni­ra­nja i kom­plek­s­nog rje­ša­va­nja pro­ble­ma te do­ka­za­no ra­zvi­ja spo­sob­nost za­klju­či­va­nja, kre­ativ­nost, in­te­li­gen­ci­ju, te br­zi­nu sna­la­že­nja u no­vim si­tu­aci­ja­ma. Igra je pr­vens­tve­no na­mi­je­nje­na mla­di­ma od 13 do 18 go­di­na, ali oku­ša­ti se mo­gu svi za­in­te­re­si­ra­ni za stje­ca­nje zna­nja o po­du­zet­niš­tvu. “Do sa­da je 1265 dje­ce i mla­dih odi­gra­lo igru i to pre­ko de­vet ti­su­ća pu­ta, što go­vo­ri da joj se igra­či vra­ća­ju. U vir­tu­al­nom svi­je­tu ‘Kesh Upa’ tre­nut­no pos­lu­je oko 930 po­du­ze­ća, a po­seb­no smo za­do­volj­ni po­ras­tom in­te­re­sa za igru u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne”, is­tak­nu­la je Ra­gu­žin. Tre­nut­no je dos­tup­no stav­lja­nje igra­ča u ulo­gu pro­izvo­đa­ča pe­kar­skih pro­izvo­da, li­je­ko­va i sof­tve­ra ili u ulo­gu tr­gov­ca ne­kret­ni­na­ma i gra­đe­vi­na­ra, a raz­ma­tra­mo mo­guć­nost do­da­va­nja no­vih dje­lat­nos­ti, kao i pro­ši­re­nje os­ta­lih pa­ra­me­ta­ra, pri­mje­ri­ce ta­ko da omo­gu­ći­mo igra­či­ma da oda­be­ru po­ten­ci­jal­ni pos­lov­ni pros­tor u vir­tu­al­nom gra­du. Mo­gu­ći no­vi ko­rak za igru bio bi i ra­zvoj mo­bil­ne apli­ka­ci­je, ko­je sve vi­še pos­ta­ju alat su­vre­me­ne nas­ta­ve. Odjel za po­du­zet­niš­tvo Gra­da Ri­je­ke osmiš­lja­va dalj­nje ak­tiv­nos­ti us­mje­re­ne na po­ti­ca­nje mla­dih na bav­lje­nje po­du­zet­niš­tvom te na stva­ra­nje no­vih ge­ne­ra­ci­ja us­pješ­nih po­du­zet­ni­ka, po­t­vr­di­la nam je su­go­vor­ni­ca. Ta­ko­đer, svjes­ni važ­nos­ti po­du­zet­niš­tva te­me­lje­nog na no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma, u svib­nju ove go­di­ne su za dje­cu vi­ših raz­re­da os­nov­nih ško­la or­ga­ni­zi­ra­li Vi­kend ško­lu po­du­zet­niš­tva u Sta­roj Su­ši­ci na te­mu ro­bo­ti­ke. “Tre­nut­no ra­di­mo na po­kre­ta­nju nas­tav­ka K.E.Š. pro­gra­ma kroz ra­zvoj K.E.Š. Mo­du­la 2 – teh­no­lo­ško po­du­zet­niš­tvo za mla­de, za po­tre­be ko­jeg smo u svib­nju ove go­di­ne od ri­ječ­ke star­tup tvrt­ke STE.

FOTOLIA

Igra­či se mo­gu na­ći u ulo­zi pro­izvo­đa­ča pe­kar­skih pro­izvo­da, li­je­ko­va, sof­tve­ra, tr­gov­ca ne­kret­ni­na­ma ili gra­đe­vi­na­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.