Saveznici Berlin i Peking vo­de glav­nu ri­ječ na sas­tan­ku G-20

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TOMISLAV PILI

U pi­ta­nji­ma glo­bal­ne tr­go­vi­ne i kli­mat­skih pro­mje­na­ma ton će umjes­to SAD-a da­va­ti Nje­mač­ka i Ki­na

Za raz­li­ku od pri­jaš­njih sas­ta­na­ka sku­pi­ne G20 na ko­ji­ma je glav­nu ri­ječ ima­la Ame­ri­ka, da­naš­njem sas­tan­ku u Ham­bur­gu ton će da­va­ti dva no­va sa­vez­ni­ka na glo­bal­noj eko­nom­skoj sce­ni Nje­mač­ka i Ki­na. Sas­ta­nak čel­ni­ka 20 naj­ra­zvi­je­ni­jih dr­ža­va za­po­či­nje da­nas u naj­pro­met­ni­joj nje­mač­koj lu­ci, a glav­ne te­me bit će tr­go­vi­na i kli­mat­ske pro­mje­ne.

No­va bli­skost

U obje te­me Nje­mač­ka i Ki­na ima­ju di­ja­me­tral­no su­prot­na sta­ja­li­šta od SAD-a. Pr­vi pu­ta na sas­ta­nak G20 do­la­zi pred­sjed­nik SAD-a ko­ji za­go­va­ra pro­tek­ci­oni­zam u me­đu­na­rod­noj tr­go­vi­ni, na­pu­šta­ju­ći ta­ko vi­še­de­set­ljet­no ame­rič­ko za­go­va­ra­nje slo­bod­ne tr­go­vi­ne. “No­va bli­skost iz­me­đu Nje­mač­ke i Ki­ne ne­što je što se do­ga­đa zbog Trum­po­ve epi­zo­de. Dva naj­važ­ni­ja li­de­ra u svi­je­tu tre­nut­no su pred­sjed­nik Xi Jin­ping i kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel”, ka­že za Blo­om­berg ar­gen­tin­ski ve­le­pos­la­nik u Ki­ni Di­ego Ra­mi­ro Gu­elar.

Ve­ze iz­me­đu Pe­kin­ga i Ber­li­na ja­ča­ju go­di­na­ma, ali su tre­nut­no na naj­vi­šoj ra­zi­ni ika­da, sma­tra Mic­ha­el Cla­uss, nje­mač­ki ve­le­pos­la­nik u Ki­ni. “Eko­nom­ska i po­li­tič­ka di­na­mi­ka, iz nje­mač­ke per­s­pek­ti­ve, kre­će se pre­ma is­to­ku”, ka­zao je no­vi­na­ri­ma Cla­uss. Nje­mač­ka je la­ni na ki­ne­skom tr­ži­štu pro­da­la ro­be za 85 mi­li­jar­di

do­la­ra, a i naj­ve­ći je europ­ski inves­ti­tor u tu dr­ža­vu. S dru­ge stra­ne, ki­ne­ske inves­ti­ci­je ši­rom EU la­ni su sko­či­le za 77 pos­to.

Me­đu­tim, vla­da u Ber­li­nu sma­tra da eko­nom­ska su­rad­nja dvi­je dr­ža­ve mo­že bi­ti još bo­lja ka­da Ki­na ne bi ima­la ba­ri­je­re za stra­ne kom­pa­ni­je ko­je u Eu­ro­pi ne pos­to­je. K to­me, An­ge­la Mer­kel ne gle­da bla­go­nak­lo­no na sve as­pek­te ki­ne­skih inves­ti­ci­ja. Ta­ko je ne­dav­no po­dr­ža­la ini­ci­ja­ti­vu fran­cu­skog pred­sjed­ni­ka Em­ma­nu­ela Ma­cro­na da čla­ni­ce EUa ima­ju vi­še mo­guć­nos­ti blo­ka­de stra­nih (ki­ne­skih) pre­uzi­ma­nja važ­nih kom­pa­ni­ja, po­se­bi­ce iz teh­no­lo­škog sek­to­ra.

Su­rad­nja u pi­ta­nju kli­me

Izos­ta­nak ame­rič­ke ulo­ge bit će još vid­lji­vi­ji ka­da se po­ve­de ras­pra­va o kli­mat­skim pro­mje­na­ma.

Pod­sje­ti­mo, pred­sjed­nik Trump po­vu­kao je ame­rič­ki pot­pis s Pa­ri­škog kli­mat­skog spo­ra­zu­ma ko­jeg je kra­jem 2015. pot­pi­sa­lo 190 dr­ža­va, me­đu nji­ma i sve iz G20. Ti­je­kom man­da­ta Ba­rac­ka Oba­me, SAD i Ki­na dva naj­ve­ća svjet­ska za­ga­đi­va­ča prak­tič­ki su sklo­pi­li ne­for­mal­nu

sku­pi­nu ko­ja je ra­di­la na pi­ta­nji­ma sma­nje­nja emi­si­je stak­le­nič­kih pli­no­va.

U svib­nju se pr­vi pu­ta sas­ta­la sku­pi­na ko­ju či­ne Ka­na­da, Ki­na i EU, a bi­la­te­ral­na ki­ne­sko­nje­mač­ka rad­na sku­pi­na za kli­mat­ske pro­mje­ne sas­ta­la se u Ber­li­nu proš­lo­ga tjed­na. “Obje dr­ža­ve ve­li­ki su iz­voz­ni­ci i u po­dru­čju teh­no­lo­ških as­pe­ka­ta bor­be pro­tiv kli­mat­skih pro­mje­na vi­dim mo­guć­nost vr­lo snaž­ne su­rad­nje”, oci­je­nio je Kar­sten Sach, sa­vjet­nik kan­ce­lar­ke.

Kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel Pred­sjed­nik Ki­ne Xi Jin­ping REUTERS REUTERS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.