MERCK I CANON

BRUXELLES KAZNIO GE,

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja kaz­ni­la je u če­t­vr­tak u tri odvo­je­na slu­ča­je­va nje­mač­kog far­ma­ce­uta Merck, ame­rič­ki in­dus­trij­ski kon­glo­me­rat Ge­ne­ral Elec­tric (GE) te ja­pan­sku kom­pa­ni­ju Canon zbog sla­nja po­greš­nih in­for­ma­ci­ja pri­li­kom tra­že­nja odo­bre­nja za spa­ja­nje. Merck je kaž­njen jer ni­je pos­lao in­for­ma­ci­je o ino­va­ci­ja­ma ti­je­kom pre­uzi­ma­nja Sig­maAl­dric­ha. GE je pos­lao po­greš­ne po­dat­ke pri­li­kom kup­nje LM Win­da, a Canon pri­li­kom pre­uzi­ma­nja To­shi­ba Me­di­cal Sys­tem­sa. Merck i GE mo­gu bi­ti kaž­nje­ni s je­dan pos­to pri­ho­da, a Canon s 10 pos­to.

Ta­jio po­dat­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.