U BRITISH AIRWAYSU

OD 19. SR­P­NJA ŠTRAJK

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sin­di­kat Uni­te naj­a­vio je da će po­sa­de zra­ko­plo­va British Airwaysa za­po­če­ti još je­dan štrajk 19. sr­p­nja u tra­ja­nju od dva tjed­na. To će bi­ti nas­ta­vak 16-dnev­nog pre­ki­da ra­da ko­ji je za­po­čeo 1. sr­p­nja, do­da­ju iz sin­di­ka­ta. Ka­bin­sko osob­lje bri­tan­ske zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je već du­že vri­je­me je u spo­ru s upra­vom u ve­zi pla­ća. U kom­pa­ni­ji ka­žu da je ti­je­kom tre­nut­nog štraj­ka “99,5 pos­to le­to­va” kre­nu­li po re­du le­te­nja. Na­jav­lje­ni no­vi štrajk u kom­pa­ni­ji ocje­nju­ju “pot­pu­no ne­po­treb­nim”, na­vo­di Reuters.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.