Hr­vat­skoj pre­os­ta­je sa­mo uvoz rad­ne sna­ge za tu­ri­zam i po­ljo­pri­vre­du

So­lar­ni sustav Sti­žu stran­ci Do­la­skom rad­ni­ka iz ino­zem­s­tva ne bi se sa­mo ri­je­šio ne­dos­ta­tak se­zo­na­ca u dvi­je važ­ne gos­po­dar­ske gra­ne već i otvo­ri­la su­štin­ski dru­ga­či­ja ras­pra­va o bu­duć­nos­ti pos­to­je­će rad­ne sna­ge u Hr­vat­skoj, a pret­pos­tav­ka za to je da se

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI&ANALIZE - BER­NARD IVEZIĆ ber­nard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Dok če­ka­mo no­vi slo­gan za hr­vat­ski tu­ri­zam sve je jas­ni­je da će on mo­ra­ti bi­ti vr­lo, vr­lo, vr­lo kre­ati­van. Jer ovih da­na svje­do­ci smo jed­ne gor­ke is­ti­ne: u tu­riz­mu ne­dos­ta­je 2700 se­zon­skih rad­ni­ka. Tu­ris­ta je 2030 pos­to vi­še ne­go la­ni, a upra­vo je to­li­ko ma­nje rad­ni­ka. I dok su no­vi tu­ris­ti pre­poz­na­li po­vo­ljan omjer ci­je­ne i po­nu­de u Hr­vat­skoj, ne­ka­daš­nji se­zon­ski rad­ni­ci iz Hr­vat­ske po­vo­ljan omjer ci­je­ne i po­nu­de pro­naš­li su na Za­pa­du.

Mo­že­mo ta­ko za­klju­či­ti da je tu­ri­zam “ka­kav je ne­kad bio” dvi­je go­di­ne na­kon što su ga no­vim slo­ga­nom za­mi­je­ni­li mar­ke­tin­ga­ši oda­peo i za sve os­ta­le za­pos­le­ne u naj­ja­čoj hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj gra­ni.

No­vi slo­gan za hr­vat­ski tu­ri­zam, ko­jem ne­dos­ta­je rad­ni­ka, sva­ka­ko ni­je ni iro­nič­na kri­la­ti­ca “Cro­atia full of li­fe”, po­seb­no dok in­ter­net bru­ji o mla­di­ma ko­ji su svo­ju sre­ću pro­naš­li ra­de­ći u tu­riz­mu u Nje­mač­koj, Ir­skoj i dru­gim za­pad­nim zem­lja­ma.

Svjet­ska re­fe­ren­ca

Na je­sen slič­na sud­bi­na če­ka i hr­vat­sku po­ljo­pri­vre­du. Na mo­ru se sla­bo pla­ća­ne se­zon­ske rad­ni­ke još mo­že mo­ti­vi- ra­ti do­brim pro­vo­dom i svjet­skom re­fe­ren­com. U Sla­vo­ni­ji su i te mo­guć­nos­ti ogra­ni­če­ne. Ni­je hr­vat­ska nji­va na po­pi­su 10 naj­ljep­ših na svi­je­tu pa da nje­no oko­pa­va­nje blis­ta u ži­vo­to­pi­su. No, do ta­da su još du­ga dva mje­se­ca pa ne­ma smis­la ras­prav­lja­ti o ta­ko du­go­roč­nim iz­a­zo­vi­ma.

Uglav­nom, dvi­je ek­s­ten­ziv­ne gos­po­dar­ske gra­ne, te­me­lji hr­vat­skog gos­po­dar­stva, gra­ne, ko­je su se te­me­lji­le na jef­ti­noj rad­noj sna­zi i bur­zi uvi­jek pu­noj ne­za­pos­le­nih, su­oči­le su se s naj­ne­obič­ni­jim od neo­bič­nih pro­ble­ma.

Zav­la­če­nje re­for­mi

Pa rad­ni­ka na bur­zi ni­ka­da ni­je ne­dos­ta­ja­lo?! Gos­po­dar­stvo je do­sad uvi­jek bi­lo pos­lo­že­no da se na taj jef­tin re­surs mo­že bez­briž­no ra­ču­na­ti. Ula­zak Hr­vat­ske u EU i či­nje­ni­ca da rad­ni­ci mo­gu po­bje­ći na Za­pad to je ja­ko iz­mi­je­ni­la i imat će da­le­ko­sež­ne gos­po­dar­ske po­s­lje­di­ce.

Je­dan je iz­bor onaj ko­ji sa­da vi­di­mo. Zav­la­či se re­for­ma obra­zo­va­nja i ne ra­de in­ten­ziv­ni pro­gra­mi br­ze prek­va­li­fi­ka­ci­je za pos­lo­ve u vi­so­ko­pro­fit­nim in­dus­tri­ja­ma. Ko­ji je re­zul­tat tak­ve po­li­ti­ke, gdje bu­du­će mla­de ge­ne­ra­ci­je ne do­bi­va­ju bo­lje obra­zo­va­nje i gdje rad­ni­ci ne­kon­ku­rent­ni na tr­ži­štu ra­da ne do­bi­va­ju mo­guć­nost da se prek­va­li­fi­ci­ra­ju u vi­so­ko­pro­fit­ne in­dus­tri­je vo­de u sa­mo jed­nom smje­ru. Svi oni pod­lo­ga su ne­ke no­ve ba­ze jef­ti­ne rad­ne sna­ge. Za pret­pos­ta­vi­ti one ko­ja bi tre­ba­la op­s­lu­ži­va­ti tu­ri­zam i po­ljo­pri­vre­du.

Ali či­ni se da pro­da­va­či ma­gle još ni­su uvi­dje­li ono što su u tu­riz­mu pr­vo shva­ti­li mar­ke­tin­ga­ši: hr­vat­ski tu­ri­zam “ka­kav je ne­kad bio” je mr­tav.

Ne sa­mo slo­ga­nom već su­štin­ski. Uko­li­ko ne­ma­te jef­ti­ne rad­ne sna­ge, mo­rat će­te pla­ti­ti skup­lju. To za po­s­lje­di­cu ne­mi­nov­no di­že ci­je­nu us­lu­ge. To mi­je­nja struk­tu­ru gos­ti­ju, ko­ji pak ne­ma­ju is­te po­tre­be kao pos­to­je­ći gos­ti. Tra­že vi­še i bo­lje, ali sprem­ni su i vi­še pla­ti­ti. No, da bi po­nu­di­li vi­še i bo­lje mo­ra­te ima­ti i bo­lje obu­če­ne rad­ni­ke.

Baš tu os­nov­na ide­ja da se zav­la­če­njem re­for­me obra­zo­va­nja i ne uvo­đe­njem in­ten­ziv­nih pro­gra­ma prek­va­li­fi­ka­ci­je za pos­lo­ve u vi­so­ko­pro­fit­nim in­dus­tri­ja­ma pa­da u vo­du. Hr­vat­ski tu­ri­zam i po­ljo­pri­vre­da će se zbog skup­lje rad­ne sna­ge mo­ra­ti mi­je­nja­ti: ili bi­ti efi­kas­ni­ji ili pro­fi­ta­bil­ni­ji ili još bo­lje obo­je.

Na vr­lo jef­ti­ne do­ma­će se­zon­ske rad­ni­ke tu­ri­zam i po­ljo­pri­vre­da vi­še ne mo­gu ra­ču­na­ti. Ako zbog ni­kog dru­gog on­da zbog Nje­mač­ke. Ta­man kad po­mis­li­te da se na­mi­ri­la s mi­li­jun do­se­lje­ni­ka, on­da va­pi za njih još ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ti­su­ća. No, slič­na je si­tu­aci­ja i u os­tat­ku EU i bit će sa­mo iz­ra­že­ni­ja, jer po­svu­da sta­nov­niš­tvo sta­ri.

Tra­že bo­lje obra­zo­va­ne

No, eli­te u Nje­mač­koj su do­ni­je­le jed­nu od­lu­ku ko­ja se u Hr­vat­skoj, či­ni se, ni­ka­ko da do­ne­se. Oni ni ne že­le da nji­ho­vi sta­nov­ni­ci ra­de ni­sko pla­će­ne pos­lo­ve. Ne za­to što ih vo­le već za­to što za ve­ći­nu vi­so­ko­pro­fit­nih in­dus­tri­ja tre­ba­ju rad­ni­ke ko­ji su bo­lje obra­zo­va­ni. To što su ujed­no i bo­lje pla­će­ni tek je po­s­lje­di­ca. No, po­li­tič­ki i kul­tu­ro­lo­ški do­bro­doš­la.

Pr­vi ko­rak pre­ma tak­voj bu­duć­nos­ti u Hr­vat­skoj mo­gao bi bi­ti uvoz rad­ne sna­ge za tu­ri­zam i po­ljo­pri­vre­du. Na taj na­čin ne bi se sa­mo ri­je­šio ne­dos­ta­tak se­zo­na­ca u dvi­je važ­ne gos­po­dar­ske gra­ne već i otvo­ri­la su­štin­ski dru­ga­či­ja ras­pra­va o bu­duć­nos­ti pos­to­je­će rad­ne sna­ge u Hr­vat­skoj.

Za to će, vje­ro­jat­no, pos­to­je­ća eli­ta mo­ra­ti poslovno ući u vi­so­ko­pro­fi­ta­bil­ne in­dus­tri­je i bi­ti sprem­na ma­lo ra­ši­re­ni­jih ru­ku pri­gr­li­ti no­ve, do­ma­će per­s­pek­tiv­ne po­du­zet­ni­ke. No, po­rez­no i na sve dru­ge na­či­ne ta se tran­sfor­ma­ci­ja i da­lje od­ga­đa baš kao i ona s uvo­zom rad­ne sna­ge. Tu­ri­zam “ka­kav je ne­kad bio” mr­tav je. Jed­na­ko kao i pos­to­je­ća po­li­ti­ka za­poš­lja­va­nja. Ži­vio nam ne­ki no­vi tu­ri­zam! S no­vim slo­ga­nom HTZa sve će nam bi­ti jas­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.