ZA ČETVRTINU PRO­MET NA BUR­ZI VE­ĆI

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Inves­ti­to­ri na Za­gre­bač­koj bur­zi bi­li su ne­što ak­tiv­ni­ji ti­je­kom lip­nja. Ka­ko sto­ji u mje­seč­nom iz­vješ­ću, pro­met di­oni­ca­ma po­ve­ćan je u od­no­su na svi­banj ma­lo vi­še od dva pos­to i do­seg­nuo je 128,7 mi­li­ju­na ku­na, ali je obvez­nič­ki pro­met po­to­nuo 64 pos­to na 4,9 mi­li­ju­na ku­na. Za­hva­lju­ju­ći sko­ku di­onič­kog blok-pro­me­ta za 115 pos­to na 54,4 mi­li­ju­na ku­na, ukup­ni je pro­met od 206,8 mi­li­ju­na ku­na uve­ćan za četvrtinu. Di­onič­ka tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja ve­ća je 4,5 pos­to na 142,1 mi­li­jar­du ku­na, a ukup­na za tri pos­to na 233,3 mi­li­jar­di ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.