Glav­ni kan­di­dat Ja­ko An­da­bak

Pri­va­ti­za­ci­ja Dr­ža­va pro­da­je 38,47 pos­to udje­la u Ae­ro­dro­mu Brač

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ae­ro­drom Brač dr­ža­va će u pot­pu­nos­ti pre­pus­ti­ti pri­vat­nom ka­pi­ta­lu. Uprav­no vi­je­će Cen­tra za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju (CERP) ut­vr­di­lo je ci­je­nu i uvje­te pro­da­je 38,47pos­tot­nog udje­la iz dr­žav­nog por­t­fe­lja, te­me­ljem pret­hod­no pro­ve­de­nog na­tje­ča­ja za is­ka­zi­va­nje in­te­re­sa. Kan­di­da­ti­ma će se do kon­ca tjed­na po­nu­di­ti na kup­nju spo­me­nu­ti udjel no­mi­nal­no vri­je­dan 15,3 mi­li­ju­na kuna po po­čet­noj ci­je­ni od 2,85 mi­li­ju­na kuna, a ni­je taj­na da je naj­ve­ći in­te­res za pre­uzi­ma­nje tog udje­la me­đu brač­kim ho­te­li­je­ri­ma, pr­vens­tve­no Ja­ke An­da­ba­ka, ko­ji je već 51pos­tot­ni vlas­nik Ae­ro­dro­ma.

Upra­vo je za­hva­lju­ju­ći nje­go­voj i ini­ci­ja­ti­vi još ne­ko­li­ko po­du­zet­ni­ka omo­gu­ćen op­s­ta­nak i ra­zvoj ae­ro­dro­ma, te su za­us­tav­lje­ne na­mje­re da se zbog ne­is­pla­ti­vos­ti odus­ta­ne od pro­jek­ta ae­ro­dro­ma. Pre­tva­ra­njem po­tra­ži­va­nja i ula­ga­nji­ma u te­melj­ni ka­pi­tal, omo­gu­će­no je jed­no od ve­ćih ula­ga­nja u pro­du­lje­nje uz­let­nos­li­jet­ne pis­te, za­hva­lju­ju­ći ko­joj su u ovoj se­zo­ni na Brač po­če­li sli­je­ta­ti mlaz­ni avi­oni. Naj­vi­še avi­ona do­la­zi iz Ita­li­je, ali i Fran­cu­ske i Bel­gi­je. Pro­met je, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz tvrt­ke, udvos­tru­čen u od­no­su na lani i oče­ku­je se da će 2017. kroz brač­ki ae­ro­drom pro­ći 30 ti­su­ća put­ni­ka.

Ja­ko An­da­bak već 51-pos­tot­ni vlas­nik Ae­ro­dro­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.