IRB BLIZU DOBIVANJA KLJUČNOG UREĐAJA ZA ISTRAŽIVANJE FUZIJE

NUKLEARNA ENERGIJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ins­ti­tut Ru­đer Bo­ško­vić Za­greb blizu je dobivanja ve­li­kog pro­jek­ta DONES od čak 550 mi­li­ju­na eura, važ­nog za ra­zvoj fu­zij­ske ener­gi­je. Na­tje­ču se za smje­štaj uređaja ključnog za tes­ti­ra­nje ma­te­ri­ja­la u ek­s­trem­nim uvje­ti­ma ve­li­kog zra­če­nja oz­ra­či­va­njem fu­zij­skih ma­te­ri­ja­la – ne­utron­skom iz­vo­ru za DEMO, a kon­ku­rent im je špa­njol­ski CIEMAT. Na Ru­đe­ru su se, pre­no­si nuk­le­ar­ni fi­zi­čar dr. Ton­či Ta­dić, pred­stav­ni­ci eu­rop­ske agen­ci­je Fu­zi­ja za ener­gi­ju ( TAP F4E) upoz­na­li s mo­guć­nos­ti­ma smje­šta­ja uređaja u Za­gre­bu, što bi za IRB, ov­daš­nju zna­nost i dr­ža­vu bi­lo od pr­vo­ra­zed­nog zna­ča­ja. “Struč­nja­ci su objas­ni­li de­ta­lje za iz­ra­du iz­vje­šta­ja TAP F4E o špa­njol­skoj i hr­vat­skoj po­nu­di za DONES. Objava iz­vje­šta­ja oče­ku­je se u dru­goj po­lo­vi­ci go­di­ne, od­lu­ku o smje­šta­ju do­no­se Eu­rop­ska ko­mi­si­ja i Eu­rop­sko vi­je­će”, pri­op­ćio je Ta­dić. Pod­sje­ća da pro­jekt DONES uprav­lja europ­skim is­tra­ži­va­nji­ma fuzije, ra­di iz­grad­nje pr­vog ter­mo­nuk­le­ar­nog eks­pe­ri­men­tal­nog re­ak­to­ra (ITER) i ra­zvo­ja teh­no­lo­gi­je za iz­grad­nju fu­zij­ske nuk­le­ar­ne elek­tra­ne (DEMO), na­kon 2035. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.