UNESCO: Još pet hr­vat­skih do­ba­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

For­ti­fi­ka­cij­ski

obram­be­ni sus­tav Za­dra iz i ši­ben­ska tvr­đa­va sv. Ni­ko­le od ju­čer su upi­sa­ni na UNESCOov po­pis za­šti­će­ne svjet­ske ba­šti­ne. Obje su gra­đe­vi­ne bi­le na­prav­lje­ne u 16. sto­lje­ću za obra­nu od Tu­ra­ka.

Dan ra­ni­je na 41. za­sje­da­nju UNESCOo­va Od­bo­ra za svjet­sku ba­šti­nu ko­je se odr­ža­va u Kra­kowu, na UNESCov po­pis upi­sa­ne tri bu­ko­ve šu­me u na­ci­onal­nim par­ko­vi­ma Sje­ver­nom Ve­le­bi­tu i Pak­le­ni­ci.

Za­dar­ski be­de­mi na Fo­ši

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.