(Ne)jed­na­ki uvje­ti pos­lo­va­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ključ rje­še­nja u ra­du tvrt­ki-vo­za­ča

U Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva upu­ću­ju na to da je ključ­no pi­ta­nje re­gu­li­ra­nja sta­tu­sa vo­za­ča ko­ji vo­ze po­sred­stvom apli­ka­ci­je Uber. Nes­luž­be­na je pro­cje­na da tak­vih vo­za­ča u Hr­vat­skoj ima vi­še od ti­su­ću, ali i da oni po­sao ne obavljaju kao fi­zič­ke već kao prav­ne oso­be, od­nos­no da ra­de pre­ko re­gu­lar­no re­gis­tri­ra­nih prav­nih su­bje­ka­ta u Hr­vat­skoj. U Mi­nis­tar­stvu po­jaš­nja­va­ju da su upra­vo ti prav­ni su­bjek­ti i nji­hov rad za­pra­vo glav­ni pred­met raz­go­vo­ra. “Na­ve­de­na pro­ble­ma­ti­ka od­no­si se na pra­vo tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, te na pra­vo na jed­na­ke uvje­te pos­lo­va­nja za sve su­di­oni­ke na tr­ži­štu”, po­jaš­nja­va­ju u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva. Do­da­ju da je do­sad, pre­ma nji­ho­vim saz­na­nji­ma, pro­tiv Ubera pod­ne­se­na sa­mo jed­na pri­tuž­ba za ko­ju is­ti­ču da se obra­đu­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.