Uvoz­no mli­je­ko ‘na ka­palj­ku’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Čak 98% pro­da­nog mli­je­ka, od ukup­no 6,5 mi­li­ju­na li­ta­ra ko­li­ko je tr­go­vač­ki la­nac Spar tr­žio u pr­vom po­lu­go­di­štu, bi­lo je do­ma­ćeg po­dri­je­tla, a tek je 2% iz uvo­za spe­ci­jal­nih vr­sta mli­je­ka i ne­kih bez lak­to­ze. Po­dat­ke je iz­nio pred­sjed­nik Upra­ve Hel­mut Fen­zl, kao re­ak­ci­ju na ri­je­či mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de To­mis­la­va To­lu­ši­ća, ko­ji je ovih da­na Spar spo­me­nuo kao je­di­ni od ve­li­kih la­na­ca s is­klju­či­vo do­ma­ćim mli­je­kom u po­nu­di. “Po­dr­ža­va­mo lo­kal­nu pro­izvod­nju i uvi­jek se tru­di­mo ima­ti što vi­še lo­kal­nih pro­izvo­da”, ka­že Fen­zl.

Hel­mut Fen­zl

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.