Po­treb­no ja­ča­ti spo­nu zna­nos­ti i gos­po­dar­stva

Pri­ho­di Zak­la­de za zna­nost 97 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska zak­la­da za zna­nost u 2015. je (po­da­ta­ka za proš­lu go­di­nu još nema!), upri­ho­di­la 97,7 mi­li­ju­na kuna, sve iz do­na­ci­ja, s tim da je naj­iz­daš­ni­ji fi­nan­ci­jer znans­tve­no­is­tra­ži­vač­kih pro­je­ka­ta bio dr­žav­ni pro­ra­čun, sa 74,5 mi­li­ju­na kuna. Još 18,6 mi­li­ju­na iz is­tog je iz­vo­ra sti­glo za pro­gram dok­to­ra­na­ta i pos­li­je­dok­to­ra­na­ta Zak­la­de, a tak­vo je iz­vješ­će o pos­lo­va­nju Zak­la­de u pe­tak po­dr­žao Hr­vat­ski sa­bor. Me­đu­tim, u ras­pra­vi je is­tak­nu­to ka­ko se iz­dva­ja­nja za zna­nost iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na mo­ra­ju po­ve­ća­ti sa sa­daš­njih 0,81% BDPa (cilj je do 2020. do­ći na 2%), te da se vi­še mo­ra ra­di­ti na po­ve­zi­va­nju zna­nos­ti i gos­po­dar­stva, a za ula­ga­nje u pro­jek­te u služ­bi eko­nom­skog ra­zvo­ja zem­lje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.