‘Fra­njo Tuđ­man’ oba­ra re­kor­de

Mi­li­junt­ni put­nik već u svib­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon

otva­ra­nja no­vog ter­mi­na­la, Zrač­na lu­ka Fra­njo Tuđ­man bi­lje­ži re­kord­ne re­zul­ta­te pa je ta­ko u lip­nju ima­la 16 pos­to vi­še put­ni­ka ne­go u is­tom raz­dob­lju lani. Is­to­dob­no je mi­li­jun­ti put­nik, pr­vi put u po­vi­jes­ti, do­šao još u svib­nju. Za raz­dob­lje pr­vih šest mje­se­ci Fra­njo Tuđ­man bi­lje­ži rast put­ni­ka za de­vet pos­to. Uo­či ljet­ne se­zo­ne le­te­nja us­pos­tav­lje­no je i osam no­vih li­ni­ja, a ova­kav trend se oče­ku­je i zi­mi. Iako zrač­nu lu­ku zad­njih tje­da­na pro­zi­va­ju da re­du­ci­ra broj za­pos­le­nih, a zbog če­ga tr­pi kva­li­te­ta pu­to­va­nja, iz tvrt­ke kon­ce­si­ona­ra na­vo­de da je od pre­se­lje­nja svog pos­lo­va­nja na novi put­nič­ki terminal, u pro­lje­će ove go­di­ne, ukup­no za­pos­le­no 111 no­vih lju­di.

Na po­lu­go­di­štu 16% vi­še put­ni­ka ne­go lani, od pre­se­lje­nja ter­mi­na­la za­pos­le­no 111 lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.