EU no­vac za vi­na­ri­ju

Kak­va bi mo­gla bi­ti se­zo­na u pro­da­ji vi­na? Je li bi­lo ne­kih inves­ti­ci­ja, pov­la­če­nja nov­ca iz Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja za vi­na­ri­ju?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ove go­di­ne pro­da­ja vi­na ide vr­lo do­bro, oso­bi­to na­kon uvo­đe­nja no­vo­ga vi­zu­al­nog iden­ti­te­ta. Me­đu naj­bo­lji­ma smo na tr­ži­štu u omje­ru ci­je­ne i kva­li­te­te, a kup­ci to pre­poz­na­ju. Dos­ta smo ulo­ži­li i u pro­mo­ci­ju pa ta­ko da­nas go­to­vo da i nema dvo­ra­ne za vjen­ča­nja u ko­joj se ne na­la­ze na­ša vi­na. Ta­ko­đer, dogovorili smo su­rad­nju s velikim bro­jem ka­fi­ća i res­to­ra­na. Pri­ja­vi­li smo inves­ti­ci­ju u no­vu vi­na­ri­ju u Dr­ni­šu u vri­jed­nos­ti 22 mi­li­ju­na kuna, no još če­ka­mo od­go­vor ve­zan uz pov­la­če­nje no­va­ca. Od ovog iz­no­sa, na­ših sred­sta­va bi bi­lo 11 mi­li­ju­na kuna.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.