NA AE­RO­DRO­MU TUZLA 86 POS­TO VI­ŠE PUT­NI­KA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na aero­edro­mi­ma u BiH u lip­nju je za­bi­lje­že­no 135.622 put­ni­ka, jav­lja In­di­ka­tor.ba. Ae­ro­dro­mi Sa­ra­je­vo i Tuzla i da­lje pred­nja­če po bro­ju put­ni­ka. Sa­ra­jev­ski ae­ro­drom ot­pre­mio je u lip­nju 78.170 put­ni­ka, što je u od­no­su na is­ti mje­sec po­ve­ća­nje od 17,67% ka­da je obra­đe­no 66.429 put­ni­ka. Kroz ae­ro­drom Tuzla proš­lo je u lip­nju 49.662 put­ni­ka, što je po­ve­ća­nje za 86,18% u od­no­su na is­ti mje­sec 2016. ka­da je bi­lo 26.673 put­ni­ka. Mos­tar­ski ae­ro­drom za­bi­lje­žio je pad, dok pro­met na ba­nja­luč­kom stag­ni­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.