Ulo­žit će 11,4 ml­rd. eura

Pr­vo plin za Tur­sku, po­tom za Europu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pr­va li­ni­ja pli­no­vo­da Tur­ski tok, ko­ja će ops­krb­lji­va­ti pli­nom sa­mo Tur­sku, bit će za­vr­še­na u ožuj­ku 2018. go­di­ne, dok bi dru­ga, is­pod Cr­nog mo­ra za do­pre­mu ru­skog plina do juž­ne i ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe, tre­ba­la bi­ti za­vr­še­na u 2019. go­di­ni, naj­a­vi­li su pred­stav­ni­ci ru­skog Ga­z­pro­ma. Sva­ki krak pli­no­vo­da imat će ka­pa­ci­tet od po 15,75 mi­li­jar­di pros­tor­nih me­ta­ra plina go­diš­nje, a ukup­na vri­jed­nost pro­jek­ta pro­ci­je­nje­na je na 11,4 mi­li­jar­de eura. Ga­z­pro­mo­ve inves­ti­ci­je u taj pro­jekt bi ove go­di­ne tre­ba­le do­seg­nu­ti 41,92 mi­li­jar­de ru­ba­lja (722 mi­li­ju­na do­la­ra).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.