MICROSOFT NAJAVIO TISUĆE OTKAZA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Microsoft je najavio uki­da­nje ti­su­ća rad­nih mjes­ta u svi­je­tu u nas­to­ja­nju da oja­ča svo­ju pri­sut­nost u sek­to­ru “ra­ču­nal­s­tva u obla­ku” u ko­jem je su­očen s ve­li­kom kon­ku­ren­ci­jom Ama­zo­na i Go­oglea. Uki­da­nje rad­nih mjes­ta naj­vi­še će po­go­di­ti pro­daj­ne odje­le, a ve­ći­na re­zo­va pro­vest će se iz­van SAD-a. No, kom­pa­ni­ja ni­je obja­vi­la vi­še de­ta­lja o to­me. “Microsoft uvo­di pro­mje­ne ka­ko bi bo­lje slu­žio kli­jen­ti­ma i part­ne­ri­ma. To mo­že re­zul­ti­ra­ti po­ve­ća­nim ula­ga­nji­ma u ne­ka po­dru­čja, ali i sma­nje­njem bro­ja rad­nih mjes­ta u dru­gim odje­li­ma”, po­ru­či­la je tvrt­ka u iz­vješ­ću. Microsoft za­poš­lja­va 121.000 lju­di, a po­s­ljed­njih je go­di­na ti­je­kom re­or­ga­ni­za­ci­je uki­nut ve­lik broj rad­nih mjes­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.