ZABA PROGLAŠENA NAJBOLJOM BAN­KOM

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINACIJE -

Vo­de­ća svjet­ska fi­nan­cij­ska pu­bli­ka­ci­ja Eu­ro­mo­ney uru­či­la je UniCre­di­tu pres­tiž­ne Na­gra­de za iz­vr­s­nost za ovu go­di­nu. Ta­li­jan­skoj ban­ci pri­pa­lo je pet na­gra­da, me­đu ko­ji­ma su na­gra­de za naj­bo­lju ban­ku u Hr­vat­skoj, naj­bo­lju ban­ku u Ita­li­ji, naj­bo­lju ban­ku u uprav­lja­nju bo­gat­stvom u sred­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi te naj­bo­lju ban­ku u tran­sak­cij­skim us­lu­ga­ma u sred­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi. Osim to­ga, glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor Je­an Pi­er­re Mus­ti­er pro­gla­šen je Ban­ka­rom go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.