Prvi re­po od trav­nja: 60 mil. kn ban­ka­ma

HNB pri­hva­tio sve po­nu­de

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon

de­set tje­da­na bez in­te­re­sa ban­ke su u po­ne­dje­ljak prvi put od kra­ja trav­nja su­dje­lo­va­le na obr­nu­toj re­po auk­ci­ji HNBa. Sre­diš­nja ban­ka pri­hva­ti­la je sve po­nu­de pla­si­rav­ši im 60 mi­li­ju­na ku­na uz fik­s­nu ka­ma­tu od 0,3 pos­to. Na­mi­ra je 12. sr­p­nja, a re­ot­kup 19. sr­p­nja. Ta auk­ci­ja je dva­na­es­ta od po­čet­ka go­di­ne ti­je­kom ko­jih je HNB pla­si­rao 970 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.