Pro­jekt E-Ško­la vra­ća se u Plan za obra­zo­va­nje

EU fon­do­vi Fi­nan­ci­ra­nje ne­će bi­ti ugro­že­no

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­jekt

EŠko­la, ko­ji je bio is­pao iz kon­tro­verz­nog i za­tim po­ni­šte­nog na­cr­ta Ak­cij­skog pla­na za obra­zo­va­nje, ipak će bi­ti sas­tav­ni dio tog pla­na kad bu­de služ­be­no pred­stav­ljen. Na­ja­vi­la je to u po­ne­dje­ljak mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak. Bez to­ga bi bi­lo do­ve­de­no u pi­ta­nje pov­la­če­nje sred­sta­va iz EU fon­do­va za pro­jekt EŠko­la, po­je­di­nač­no naj­ve­ću inves­ti­ci­ju u obra­zov­ni sus­tav od osa­mos­ta­lje­nja, a ova­ko se ne­će ugro­zi­ti ni re­ali­za­ci­ja ni­za pla­ni­ra­nih jav­nih na­tje­ča­ja. U ak­tu­al­noj, pi­lot­fa­zi EU su­fi­nan­ci­ra 85% od 307 mi­li­ju­na ku­na ula­ga­nja. U dru­goj fa­zi, od 2019., ula­ga­nje se pe­nje na 140 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.