NASELJU BUROJ OZONE

PO­ČI­NJU RADOVI U

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Investitori u Buroj Ozone do­ći će u Sa­ra­je­vo i po­če­ti ra­do­ve na ve­li­kom pro­jek­tu ovog lje­ta, ja­lja Te­le­vi­zi­ja Sa­ra­je­vo, po­zi­va­ju­ći se na iz­ja­vu Ibre Be­ri­la, na­čel­ni­ka op­ći­ne Tr­no­vo. Isma­il Ah­mad, os­ni­vač i vlas­nik Buroj In­ter­na­ti­onal Gro­upa, re­kao je ne­dav­no da je pro­jekt u zas­to­ju zbog pre­re­gis­tra­ci­ja tvrt­ke Buroj u Buroj In­ter­na­ti­onal Gro­up, što tra­je mje­se­ci­ma. Te­melj­ni ka­men za Buroj Ozone po­lo­žen je u ruj­nu 2016. go­di­ne, uoči lo­kal­nih iz­bo­ra u BiH. Isma­il Ah­med, iz­vr­š­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je Buroj In­ter­na­ti­onal Gro­up, ko­ji je o pro­jek­tu pre­go­va­rao s vlaš­ću BiH, naj­av­lji­vao je ula­ga­nje do 4,5 mi­li­jar­di KM (18 ml­rd. ku­na) u tu­ris­tič­ko na­se­lje na­mi­je­nje­no arap­skim kli­jen­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.