TREĆINU VI­ŠE MLIJEKA

SRBIJA UVEZ­LA GO­TO­VO

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Šest mje­se­ci na­kon uki­da­nja pre­lev­ma­na na uvoz mlijeka u Sr­bi­ji pos­ta­je jas­no da do­ma­ći pro­izvo­đa­či ni­su bez raz­lo­ga tra­ži­li od­lo­du nji­ho­vog uki­da­nje, pi­še Po­li­ti­ka. Od si­ječ­nja do svib­nja uve­ze­no je go­to­vo trećinu vi­še mlijeka i mli­ječ­nih pro­izvo­da. U tr­go­vi­na­ma do­mi­ni­ra­ju pro­izvo­đa­či du­go­traj­nog mlijeka iz re­gi­je, kao što su Ljub­ljan­ska mle­ka­ra s Al­p­skim mli­je­kom i va­ra­ždin­ska Vin­di­ja, sa svo­jim bren­dom Z bre­gov. Pro­izvo­đa­či iz BiH ops­krb­lju­ju pri­vat­nu rob­nu mar­ku jed­nog tr­go­vač­kog lan­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.