810 MI­LI­JU­NA EURA

APPLE U DANSKU ULA­ŽE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ame­rič­ki teh­no­lo­ški div Apple obja­vio je u po­ne­dje­ljak da će ulo­ži­ti de­vet mi­li­jar­di dan­skih kru­na (810 mi­li­ju­na eura) u po­dat­kov­ni cen­tar u Dan­skoj, ko­ji će ko­ris­ti­ti is­klju­či­vo ener­gi­ju iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra. Cen­tar u dan­skom Aa­ben­ra­au za­poš­lja­vat će iz­me­đu 50 i 100 rad­ni­ka. Grad­nja će po­če­ti u zad­njem ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju, a za­vr­ši­ti u pr­vom tro­mje­se­čju 2019. go­di­ne. Iz Ap­plea na­po­mi­nju da su se za Dansku od­lu­či­li zbog la­kog pris­tu­pa ener­gi­ji iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra i po­uz­da­ne ener­get­ske in­fras­truk­tu­re. Već su sklo­pi­li ugo­vor o is­po­ru­ci 30 MW stru­je.

Grad­nja do 2019.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.