‘Od teh­no­lo­ških di­vo­va tre­ba utje­ra­ti po­rez­ni dug’

Obra­na In­te­re­sa Fran­cu­zi po­zva­li na vi­še na­po­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fran­cu­ski

mi­nis­tar fi­nan­ci­ja po­zvao je eu­rop­ske ko­le­ge da ulo­že vi­še na­po­ra ka­ko bi ame­rič­kih teh­no­lo­ških di­vo­va po­put Go­oglea, Ama­zo­na i Fa­ce­bo­oka utje­ra­li po­rez­ni dug. “Upra­vo sam se vra­tio sa sas­tan­ka G20 u Ham­bur­gu i mo­gu vam re­ći da ovo ni­su vre­me­na za sla­be”, ka­zao je Bru­no Le Ma­ire na eko­nom­skom sim­po­zi­ju u AixenPro­ven­ceu na ju­gu Fran­cu­ske.

“Ka­da sje­di­te na­su­prot (ru­skom pred­sjed­ni­ku Vla­di­mi­ru) Pu­ti­nu i (ame­rič­kom pred­sjed­ni­ku Do­nal­du) Trum­pu ili po­red (tur­skog pred­sjed­ni­ka Re­ce­pa Tayyi­pa) Er­do­ga­na, vri­je­me je da se Eu­ro­pa sa­be­re i bra­ni svo­je in­te­re­se, da pri­si­li Go­ogle, Ama­zon i Fa­ce­bo­ok da pla­te po­re­ze ko­je du­gu­ju”, po­ru­čio je fran­cu­ski mi­nis­tar uz gla­san apla­uz.

Go­ogle je već go­di­na­ma pod lu­pom fran­cu­skih po­rez­nih vlas­ti ko­je su u lip­nju pre­li­mi­nar­no za­klju­či­le da ame­rič­ki div mo­ra pla­ti­ti dug od 1,1 mi­li­jar­di eura. Ko­nač­na pre­su­da u tom pred­me­tu bit će objav­lje­na u dru­goj po­lo­vi­ni sr­p­nja. U svib­nju je ame­rič­ki in­ter­net­ski div pris­tao pla­ti­ti 306 mi­li­ju­na eura u sklo­pu spo­ra­zum­nog rje­še­nja po­rez­nog spo­ra u Ita­li­ji gdje se vo­di kaz­ne­na is­tra­ga zbog sum­nje da je u toj zem­lji od 2009. do 2013. pri­jav­lji­vao do­bit os­tva­re­nu u Ir­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.