Eu­ro­next uvje­ren u uz­let uvr­šte­nja

Pri­ko­če­ni Zbog iz­bo­ra u pr­vom po­lu­go­di­štu na če­ti­ri je bur­ze iz­aš­lo 15 tvrt­ki, kao i la­ni

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Prvi čo­vjek Eu­ro­nexta, bur­zov­nog ope­ra­te­ra ko­ji uprav­lja di­onič­kim tr­ži­šti­ma u če­ti­ri eu­rop­ske dr­ža­ve, oče­ku­je uz­let no­vih uvr­šte­nja, po­seb­no na­kon pro­ve­de­nih iz­bo­ra u Fran­cu­skoj i Ni­zo­zem­skoj. Zbog iz­bo­ra u te dvi­je dr­ža­ve dio iz­la­za­ka kom­pa­ni­ja na bur­zu je od­go­đen, iz­ja­vio je Re­uter­su Step­ha­ne Bo­uj­nah, iz­vr­š­ni di­rek­tor Eu­ro­nexta. “Iz­nim­no sam uvje­ren u do­bro po­lu­go­di­šte”, do­dao je Bo­uj­nah.

Eu­ro­next uprav­lja Pa­ri­škom, Am­s­ter­dam­skom, Li­sa­bon­skom i Bri­sel­skom bur­zom. Ti­je­kom pr­vog po­lu­go­di­šta na ta če­ti­ri tr­ži­šta 15 kom­pa­ni­ja je iz­la­skom na bur­zu pri­ku­pi­lo 2,7 mi­li­jar­di eura. Po bro­ju uvr­šte­nja to je jed­nak re­zul­tat kao i u pr­vom po­lu­go­di­štu 2016. go­di­ne, ali je ta­da pri­kup­ljen ve­ći iz­nos od 3,2 mi­li­jar­de eura. Eu­ro­next je od uvr­šte­nja svo­jih di­oni­ca pri­je tri go­di­ne sni­zio tro­ško­ve pos­lo­va­nja, či­me po­ve­ća­va svo­ju inves­ti­cij­sku moć za kup­nje. Kom­pa­ni­ja je sklo­pi­la ugo­vor da za 510 mi­li­ju­na eura pre­uz­me fran­cu­sku kli­rin­šku ku­ću LCH ko­ju je pro­da­va­la Lon­don­ska bur­za zbog spa­ja­nja s De­ut­s­c­he Bör­se. Me­đu­tim, pro­paš­ću te tran­sak­ci­je pro­pa­la je i kup­nja LCH.

REUTERS

Pri­kup­lje­no 2,7 mi­li­jar­di eura, a la­ni 3,2 mi­li­jar­de eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.