BEZ ČVRSTIH INSTITUCIJA

La­gar­de u Du­brov­ni­ku NEMA PRAVOG RASTA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Lju­di pro­la­ze, od­la­ze, iz­bo­ri se mi­je­nja­ju, ali za ins­ti­tu­ci­je je ključ­no da bu­du ugra­đe­ne u tki­vo druš­tva i eko­no­mi­je. Po­ru­ka je to čel­ni­ce Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da Chris­ti­ne La­gar­de iz Du­brov­ni­ka gdje je go­vo­ri­la o pre­du­vje­ti­ma za na­pre­dak i ubr­za­nje rasta. “Mno­ge zem­lje ko­je su proš­le kroz tran­zi­ci­ju, mo­ra­ju oja­ča­ti ka­pa­ci­te­te svo­jih institucija, ima­ti neo­vis­nu jav­nu upra­vu, ko­ja će slu­ži­ti jav­nom in­te­re­su is­pred in­te­re­sa bi­lo ko­ga dru­go­ga”, rek­la je. Do­tak­nu­la se i pi­ta­nja uvo­đe­nja eura u Hr­vat­sku te rek­la ka­ko je za to mno­go kri­te­ri­ja ko­ji će zah­ti­je­va­ti re­for­me. Go­vo­re­ći o sta­nju u re­gi­ji rek­la je da za­bri­nja­va što je s vre­me­nom sma­njen po­ten­ci­jal rasta: “I to je raz­log za­što tra­ži­mo gdje su no­ve gra­ni­ce, gdje su pre­pre­ke ko­je mo­gu bi­ti uk­lo­nje­ne na pu­tu prema bo­ljem ras­tu, ko­ji je vi­še uklju­čiv, s vi­še mo­guć­nos­ti i pros­to­ra za mla­de lju­de da os­ta­nu u svo­jim zem­lja­ma.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.