Ga­vri­lo­vi­ću šest me­da­lja u Nje­mač­koj

Ocje­nji­va­nje Priz­na­nja DLG-a za kva­li­te­tu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Šest

Ga­vri­lo­vi­će­vih pro­izvo­da do­bi­lo je me­da­lju za iz­vr­s­nost i kva­li­te­tu nje­mač­kog agri­kul­tur­nog udru­že­nja DLG, ta­moš­nje krov­ne or­ga­ni­za­ci­je za neo­vis­no tes­ti­ra­nje i ocje­nji­va­nje kva­li­te­te pre­hram­be­nih pro­izvo­da. Zim­ska sa­la­ma i Čaj­na pa­šte­ta na­gra­đe­ne su zlat­nom me­da­ljom, Je­tre­na pa­šte­ta i Čaj­na ko­ba­si­ca sre­br­nom me­da­ljom, dok su Ga­vri­lo­vić Su­džuk i Mes­ni do­ru­čak na­gra­đe­ni bron­ča­nom me­da­ljom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.