Com­bis pos­tao Mi­cro­sof­tov part­ner go­di­ne

Do­dje­la u SAD-u

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do­ma­ći

pru­ža­telj IT usluga, tvrt­ka Com­bis, u SADu je pri­mio na­gra­du glo­bal­nog Mi­cro­sof­ta za part­ne­ra go­di­ne u Hr­vat­skoj. Priz­na­nje je to za Com­bi­so­ve ak­tiv­nos­ti i do­pri­nos clo­ud tran­sfor­ma­ci­ji u RH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.