BLI­ZU SV. STEFANA

NOBU RESTORAN SA­DA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Nobu restoran se vra­tio u Crnu Goru. I ove go­di­ne u part­ner­stvu s Adri­atic Pro­per­ti­esom, ali na no­voj lo­ka­ci­ji s po­gle­dom na otok Sve­ti Ste­fan, jav­lja por­tal Ana­li­ti­ka. Restoran u vlas­niš­tvu glum­ca Ro­ber­ta De Ni­ra i naj­poz­na­ti­jeg su­shi še­fa na svi­je­tu No­buyu­ki Nobu Mat­su­hi­se slu­žit će svjet­ski priz­na­te ukus­ne kom­bi­na­ci­je pe­ru­an­ske i ja­pan­ske ku­hi­nje. Us­to, mno­ga je­la bit će in­s­pi­ri­ra­na sas­toj­ci­ma cr­no­gor­ske ku­hi­nje, a u po­nu­di će se na­ći i spe­ci­jal­ni Nobu kok­te­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.