IZDVOJILI 272 MI­LI­JU­NA KU­NA

ZA DIVIDENDU ////

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na po­nov­lje­noj Skup­šti­ni di­oni­ča­ra BH Te­le­co­ma od­lu­če­no je da se bru­to do­bit iz 2016. u iz­no­su od 102.130.053 KM, ras­po­dje­lju­je za dividendu di­oni­ča­ri­ma u iz­no­su od 67,955.696 KM (oko 272 mil. ku­na), za po­rez na do­bit iz­dva­ja se 9,330.788 KM, a u aku­mu­li­ra­nu do­bit bit će pre­us­mje­ren po­vrat po­re­za na do­bit po sud­skoj pre­su­di (vi­šak upla­će­nog po­re­za prema rje­še­nju Po­rez­ne upra­ve). Za do­na­ci­je se, kao i proš­le go­di­ne, iz­dva­ja mi­li­jun KM. Usvo­je­ni su i Iz­vje­štaj o ra­du Nad­zor­nog od­bo­ra i Iz­vje­štaj o ra­du Od­bo­ra za re­vi­zi­ju u 2016. go­di­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.