MI­LI­JAR­DE DO­LA­RA

BUFFETT DONIRAO 3,2

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Poz­na­ti inves­ti­tor War­ren Buffett (86) u po­ne­dje­ljak je donirao 3,17 mi­li­jar­di do­la­ra u di­oni­ca­ma svo­je kom­pa­ni­je Ber­k­shi­re Hat­haway zak­la­di Bill & Me­lin­da Ga­tes te če­ti­ri­ma obi­telj­skim do­bro­tvor­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, što je nje­gov naj­ve­ći po­je­di­nač­ni do­pri­nos u vi­še od de­set­lje­ća sta­roj na­mje­ri da ve­ći­nu svog bo­gat­stva da­de u do­bro­tvor­ne svr­he. Već 12. go­diš­nja do­na­ci­ja ame­rič­kog mi­li­jar­de­ra za pet do­bro­tvor­nih or­ga­ni­za­ci­ja uklju­či­la je 18,6 mi­li­ju­na di­oni­ca tvrt­ke Ber­k­shi­re, po­je­di­nač­ne vri­jed­nos­ti od 170,25 do­la­ra prema tr­žiš­noj ci­je­ni od po­ne­djelj­ka. Kom­pa­ni­ja je obja­vi­la da je Buffett od 2006. u ko­rist pet do­bro­tvor­nih or­ga­ni­za­ci­ja donirao 27,5 mi­li­jar­de do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.