Iz­ra­el­ski star­tu­pi do­bit će no­vac ta­moš­njih mi­ro­vin­skih fon­do­va

Li­jek za pro­blem Vla­da pro­naš­la na­čin ka­ko oja­ča­ti fi­nan­ci­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Iz­ra­el­ska

dr­ža­va pro­naš­la je na­čin ka­ko po­ve­ća­ti do­ma­ća ula­ga­nja u di­na­mič­ni star­tup sek­tor. Ka­ko pre­no­si CNBC, os­ni­va­ju se če­ti­ri inves­ti­cij­ska fon­da či­jim će se udje­li­ma tr­go­va­ti na bur­zi u Tel Avi­vu. U slje­de­ćih pet go­di­na fon­do­vi će mo­ra­ti naj­ma­nje tre­ći­nu imo­vi­ne ulo­ži­ti u ta­moš­nje star­tup teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je, a udjel imo­vi­ne mo­že do­seg­nu­ti i 50 pos­to.

Če­t­vr­ti­na imo­vi­ne mo­že se ulo­ži­ti u ino­zem­s­tvu. Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja oče­ku­je da će če­ti­ri fon­da mi­ni­mal­no inves­ti­ra­ti pre­ra­ču­na­to 113 mi­li­ju­na do­la­ra. Prema oče­ki­va­nju, me­đu vo­de­ćim ula­ga­či­ma u te fon­do­ve bit će mi­ro­vin­ski fon­do­vi. Na­ime, iz­rav­na ula­ga­nja u star­tu­po­ve za ta­ko ve­li­ke ula­ga­če po­put mi­ro­vin­skih fon­do­va u pra­vi­lu su ne­za­nim­lji­va ako je iz­nos ma­nji od 100 mi­li­ju­na do­la­ra.

K to­me, iz­ra­el­ska re­gu­la­ti­va za­bra­nju­je mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma ula­ga­nje u inves­ti­cij­ske fon­do­ve ko­ji na­pla­ću­ju nak­na­du za uprav­lja­nje. Do­ma­ća ula­ga­nja u iz­ra­el­ske star­tu­po­ve tre­nut­no su ma­nja od 10 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.