HAC ni­je du­žan Vi­aduk­tu, sve obve­ze pla­ća­ju se u za­kon­skim ro­ko­vi­ma

////

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

“U Pos­lov­nom dnev­ni­ku 3.7.2017. objav­ljen je tekst pod nas­lo­vom ‘Sud­bi­na Vi­aduk­ta ovi­si o to­me ho­će li mu dr­ža­va vra­ti­ti dug’ gdje je u di­je­lu tek­s­ta iz­ne­se­na ne­is­ti­ni­ta in­for­ma­ci­ja o du­go­va­nju Hr­vat­skih auto­ces­ta (HAC) prema Vi­aduk­tu. S ob­zi­rom na či­nje­ni­cu da ne pos­to­je du­go­va­nja HAC-a prema druš­tvu Vi­adukt za iz­vr­še­ne pos­lo­ve prema ugo­vo­ri­ma, iz­ne­se­na in­for­ma­ci­ja ne­ute­me­lje­na je i ne­is­ti­ni­ta. HAC je suk­lad­no za­klju­če­nim ugo­vo­ri­ma s Vi­aduk­tom pod­mi­rio sva po­tra­ži­va­nja za iz­vr­še­ne pos­lo­ve te­me­ljem iz­da­nih ra­ču­na. Na­gla­ša­va­mo da HAC prema iz­vo­đa­či­ma ra­do­va nema dos­pje­lih, a ne­pla­će­nih obve­za po ra­do­vi­ma ko­ji su iz­ve­de­ni prema ugo­vo­ru. Sve obve­ze pla­ća­ju se u za­kon­skim i ugo­vo­re­nim ro­ko­vi­ma. Odre­đe­na po­tra­ži­va­nja Vi­aduk­ta prema HACu pred­met su ar­bi­traž­nih i sud­skih pos­tu­pa­ka ko­ji su još uvi­jek u ti­je­ku. HAC prema Vi­aduk­tu ima po­tra­ži­va­nja ko­ja pro­iz­la­ze iz pro­pus­ta Vi­aduk­ta u iz­vr­ša­va­nju ugo­vor­nih obve­za, a ko­ja po­tra­ži­va­nja je HAC, suk­lad­no va­že­ćim za­kon­skim odred­ba­ma, pri­ja­vio u pred­ste­čaj­ni pos­tu­pak otvo­ren nad Vi­aduk­tom”, ka­že se u re­agi­ra­nju HAC-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.