CROBEX KRA­JEM DA­NA

IPAK USPIO OJA­ČA­TI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - Pi­še: TO­MIS­LAV PILI

Ia­ko je do­bar dio tr­go­vin­skog da­na pro­veo u ne­ga­tiv­nom po­dru­čju, pred kraj tr­go­va­nja indeks Za­gre­bač­ke bur­ze ipak je uspio po­ras­ti i ta­ko pre­ki­nu­ti dvod­nev­nu ne­ga­tiv­nu se­ri­ju. Na kra­ju tr­go­vin­skog utor­ka CROBEX se za­us­ta­vio na 1863 bo­do­va što je 0,15 pos­to vi­še ne­go dan ra­ni­je. Uže mje­ri­lo CROBEX10 oja­čao je ne­što iz­ra­že­ni­jih 0,38 pos­to, a za­us­ta­vio se na 1112 bo­do­va. Bla­gi rast bur­zov­nih in­dek­sa os­tva­ren je na već uobi­ča­je­nom ljet­nom vr­lo ni­skom pro­me­tu od 3,6 mi­li­ju­na ku­na, pa su i u uto­rak iz­os­ta­la iz­da­nja s vi­še od mi­li­jun ku­na pro­me­ta. U fo­ku­su do­ma­ćih ula­ga­ča naš­la se di­oni­ca Hr­vat­skog te­le­ko­ma (HT) ko­ja je na pro­me­tu od 851.000 ku­na os­la­bi­la 0,5 pos­to na 178,6 ku­na. Iza naj­ve­ćeg do­ma­ćeg te­le­ko­ma se naš­la di­oni­ca Va­la­mar Ri­vi­ere sa 789.000 ku­na pro­me­ta, ali i vr­lo bla­gim ras­tom ci­je­ne za 0,07 pos­to na 43,44 ku­na. To­nje­nje Vi­aduk­ta nas­tav­lje­no je i pe­ti uzas­top­ni dan, a u uto­rak je ci­je­na os­la­bi­la do­dat­nih 24 pos­to na 25 ku­na. Ti­me je Vi­adukt još jed­nom po­nio kru­nu naj­ve­ćeg gu­bit­ni­ka da­na. Da se gra­đe­vin­ske kom­pa­ni­je mo­gu na­ći i na po­zi­tiv­noj stra­ni po­ka­zu­je pri­mjer Da­le­ko­vo­da ko­ji je oja­čao 3,5 pos­to na 22,3 ku­ne i ti­me osvo­jio ti­tu­lu do­bit­ni­ka da­na. Pri­mjet­ni­ji rast od 3,3 pos­to na 469,97 ku­na za­bi­lje­ži­la je i pov­la­šte­na di­oni­ca Adri­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.