Šved­ska raz­miš­lja o pris­tu­pa­nju ban­kov­noj uni­ji

Za i protiv Vla­da ana­li­zi­ra bi li pris­tu­pa­nje pro­ši­ri­lo do­seg pos­lo­va­nja šved­skih po­du­ze­ća

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Šved­ska

vla­da od­lu­či­la je ana­li­zi­ra­ti što bi joj do­ni­je­lo even­tu­al­no člans­tvo u eu­rop­skoj ban­kov­noj uni­ji, iz­vi­jes­ti­la je no­vin­ska agen­ci­ja TT, na­kon što je su­sjed­na Dan­ska naj­a­vi­la ko­nač­nu od­lu­ku za 2019. go­di­nu. Raz­lo­zi ko­ji go­vo­re u pri­log ocje­ni da bi pris­tup mo­gao bi­ti od ko­ris­ti uklju­ču­ju bri­tan­sku od­lu­ku od iz­la­sku iz Eu­rop­ske uni­je i re­or­ga­ni­za­ci­ju ban­ke Nor­dee u struk­tu­ru ba­zi­ra­nu na ogran­ci­ma umjes­to na po­druž­ni­ca­ma, po­jas­nio je šved­ski mi­nis­tar za fi­nan­cij­ska tr­ži­šta Per Bo­lund. U šved­skoj sre­diš­njoj ban­ci ut­vr­di­li su da bi ta pro­mje­na pro­ši­ri­la do­se­ge pos­lo­va­nja šved­skih po­du­ze­ća, a Bo­lund je ka­zao da bi sta­pa­nje po­druž­ni­ca u Dan­skoj, Fin­skoj i Nor­ve­škoj u struk­tu­ru ba­zi­ra­nu na ogran­ci­ma po­ve­ća­lo obu­jam šved­skog ban­kov­nog sek­to­ra u od­no­su na gos­po­dar­stvo. “Ako ana­li­za ne­dvo­smis­le­no po­ka­že da bi pris­tup do­nio ve­li­ke pred­nos­ti, ta mo­guć­nost ni­je is­klju­če­na”, na­gla­sio je Bo­lund. Ban­kov­na uni­ja obu­hva­ća sve zem­lje euro­zo­ne, a otvo­re­na je i za zem­lje EU ko­je ni­su usvo­ji­le euro, po­put Šved­ske.

Po­ve­ćat će se obu­jam ta­moš­njeg ban­kar­stva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.