Di­oni­ca Sna­pa is­pod 17 do­la­ra iz jav­ne po­nu­de

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Dionice ame­rič­ke kom­pa­ni­je Snap ko­ja sto­ji iza apli­ka­ci­je za ko­mu­ni­ci­ra­nje Snap­c­hat po­to­nu­le su u po­ne­dje­ljak pr­vi pu­ta is­pod ci­je­ne iz ini­ci­jal­ne jav­ne po­nu­de (IPO) zbog stra­ho­va­nja inves­ti­to­ra da će pos­to­je­ći di­oni­ča­ri usko­ro “is­kr­ca­ti” ve­li­ke ko­li­či­ne di­oni­ca. Ka­ko pre­no­si Re­uters, ci­je­na Sna­pa na Nju­jor­škoj je bur­zi u jed­nom tre­nut­ku pa­la sve do 16,95 do­la­ra, da bi tr­go­vin­ski dan za­klju­či­la na 16,99 do­la­ra. Ti­me je ci­je­na os­la­bi­la vi­še od je­dan pos­to. Pod­sje­ti­mo, ci­je­na u IPOu u ožuj­ku iz­no­si­la je 17 do­la­ra, a iz­la­zak te kom­pa­ni­je na bur­zu bi­lo je naj­ve­će teh­no­lo­ško uvr­šte­nje od iz­la­ska Fa­ce­bo­oka pri­je pet go­di­na.

Oki­dač za pad ci­je­ne bi­la je ana­li­za švi­car­ske ban­ke Cre­dit Su­isse ko­ja je sni­zi­la svo­ju ci­lja­nu ci­je­nu u idu­ćih go­di­nu da­na s 30 na 25 do­la­ra. Kao raz­log ana­li­ti­ča­ri te ban­ke na­vo­de mo­guć­nost da u idu­ćem raz­dob­lju di­oni­ca bu­de ko­leb­lji­va jer kra­jem mje­se­ca is­ti­če raz­dob­lje za­bra­ne pro­da­je za “sta­re di­oni­ča­re”. To zna­či da će tr­ži­šte po­ten­ci­jal­no pre­pla­vi­ti vi­še od 700 mi­li­ju­na di­oni­ca. U od­no­su na naj­vi­šu ci­je­nu ika­da od 29,44 do­la­ra pos­tig­nu­tu dru­gog tr­go­vin­skog da­na, Snap je sa­da u gu­bit­ku od 42 pos­to.

Pod­sje­ti­mo, di­oni­ca je pa­la na ci­je­nu iz IPOa sre­di­nom lip­nja, a is­pod te gra­ni­ce na 90. tr­go­vin­ski dan na bur­zi. Za us­po­red­bu, ci­je­na dionice ki­ne­skog in­ter­net­skog tr­gov­ca Ali­ba­be pa­la je is­pod IPO ci­je­ne na­kon 233 da­na pro­ve­de­nih u bur­zov­noj ko­ta­ci­ji dok je Fa­ce­bo­ok pao već dru­gi dan. No, Fa­ce­bo­ok da­nas vri­je­di če­ti­ri pu­ta vi­še ne­go u IPOu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.