Emil Te­des­c­hi tvr­di

‘Ni­smo pro­da­li tvor­ni­ce zbog pro­ble­ma s Agro­ko­rom’

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ

Raz­ma­tra­nje no­vih aki­vi­zi­ci­ja po­ten­ci­jal­no uklju­ču­je i iz­grad­nju tvor­ni­ce dje­čje hra­ne u Ru­si­ji, ka­žu u Atlan­ti­cu

Pro­da­ja Atlan­ti­co­vih tvor­ni­ca u No­voj Gra­diš­ci i Nje­mač­koj bel­gij­skom Ami­no­lab­su ni na ko­ji na­čin ni­je pos­lov­no uz­ro­ko­va­na si­tu­aci­jom u Agro­ko­ru, uvje­ra­va­ju iz ove gru­pa­ci­je u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu Emi­la Te­des­ci­ja na­kon ju­če­raš­nje obja­ve in­for­ma­ci­je o tran­sak­ci­ji vri­jed­noj 200 mi­li­ju­na kuna. Emil Te­des­c­hi po­s­ljed­njih mje­se­ci je u jav­nim is­tu­pi­ma oko kri­ze u Agro­ko­ru smi­ri­vao pa­ni­ku me­đu do­bav­lja­či­ma i is­ti­cao ka­ko će se nje­go­va kom­pa­ni­ja zna­ti no­si­ti sa si­tu­aci­jom, jer “do­bro uprav­lja ri­zi­kom i ne bo­ji se po­s­lje­di­ca”.

Iz­lo­že­nost Atlan­ti­ca pre­ma Agro­ko­ru ni­je tak­va da mo­že ugor­zi­ti re­dov­no pos­lo­va­nje, ka­žu u Atlan­ti­cu, a od­lu­ka o pro­da­ji tvor­ni­ca sport­ske i ak­tiv­ne pre­hra­ne re­zul­tat je od­lu­ke gru­pa­ci­je da se kon­cen­tri­ra na ja­ča­nje vlas­ti­tih rob­nih mar­ki. Sto­ga su s bel­gij­skim part­ne­rom, spe­ci­ja­li­zi­ra­nim upra­vo za us­luž­nu pro­izvod­nju za tre­će stra­ne, tzv. pri­va­te la­bel, do­go­vo­ri­li pre­uzi­ma­nje tvor­ni­ce i tog seg­men- ta pro­izvod­nje, s tim da Atlan­tic za­dr­ža­va svo­je bran­do­ve (Mul­ti­power, Champ i Mul­ta­ben) te će se u obje tvor­ni­ce nas­ta­vi­ti s nji­ho­vom pro­izvod­njom.

Os­ta­je im 24%

Pri­tom će u No­voj Gra­diš­ci, gdje je pri­je dvi­je go­di­ne po­gon sve­ča­no otvo­ren kao ve­li­ka gre­en­fi­eld inves­ti­ci­ja vri­jed­na 120 mi­li­ju­na kuna, Atlan­tic za­dr­ža­ti vlas­nič­ki udjel od 24 pos­to, što bi, ka­žu, tre­ba­lo jam­či­ti kon­ti­nu­itet pro­izvod­nje, te rad­nih mjes­ta. Tre­nut­no je u po­go­nu za­pos­le­no oko 90 rad­ni­ka.

Poz­na­to je da je Atlan­tic po­go­dio lanj­ski ra­skid su­rad­nje s glav­nim kup­cem pri­vat­ne rob­ne mar­ke, ame­rič­kim Her­ba­li­fe­om. Ne­ob­nav­lja­nje ugo­vo­ra s Her­ba­li­fe­om os­ta­vi­lo je tra­ga i na fi­nan­cij­skim re­zul­ta­ti­ma u proš­loj go­di­ni, kao i u pr­vom ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju, a taj uda­rac me­na­dže­ment je po­s­ljed­njih 18 mje­se­ci nas­to­jao uma­nji­ti res­truk- tu­ri­ra­njem sek­to­ra sport­ske i ak­tiv­ne pre­hra­ne, sma­nje­njem por­t­fe­lja na pro­izvo­de s vi­šom pro­fi­ta­bil­nos­ti. Ugo­vor s bel­gij­skim part­ne­rom okon­ča­nje je tog pos­tup­ka, po­jaš­nja­va­ju u Atlan­ti­cu.

Nov­cem od pro­da­je tvor­ni­ca Atlan­tic na­mje­ra­va pri­je sve­ga sma­nji­ti za­du­že­nost kom­pa­ni­je, a či­me bi ju, ka­ko is­ti­ču, oja­ča­li za no­va ula­ga­nja, ka­ko u or­gan­ski rast, ta­ko i no­ve ak­vi­zi­ci­je.

Da kom­pa­ni­ja ra­di na pri­pre­mi pre­uzi­ma­nja tvrt­ke u za­pad­noj Eu­ro­pi Te­des­c­hi je, ina­če, naj­a­vio za Re­uters pri­je po­la go­di­ne, no u od­go­vo­ru na upit ju­čer is­ti­ču i ka­ko raz­ma­tra­nje no­vih aki­vi­zi­ci­ja “po­ten­ci­jal­no uklju­ču­je i iz­grad­nju tvor­ni­ce dje­čje hra­ne u Ru­si­ji”. Na tom pro­jek­tu tvrt­ka je ak­tiv­nos­ti za­po­če­le pri­je dvi­je go­di­ne, ali su oni obus­tav­lje­ne zbog kri­ze u Ru­si­ji.

Pre­ma iz­vo­ri­ma iz Ru­si­je, pri­je go­di­nu da­na oz­bilj­no se pri­pre­ma­la grad­nja Atlan­ti­co­ve tvor­ni­ce dje­čje hra­ne, a pre­go­va­ra­lo se o po­go­nu na 3 hek­ta­ra in­dus­trij­skom par­ku u Orel­skoj oblas­ti, za po­če­tak ka­pa­ci­te­ta oko 4 ti­su­će to­na pro­izvo­da glav­nog bren­da Be­bi. Atlan­tic već pos­lu­je u Ru­si­ji, a po­kre­ta­njem pro­izvod­nje pre­dvi­đa­lo se sre­za­ti tro­ško­ve tran­s­por­ta iz Slo­ve­ni­je, gdje kom­pa­ni­ja pro­izvo­di dje­čju hra­nu.

No, te­čaj ru­ba­lja na­ru­šio je i pos­to­je­će pos­lo­va­nje, kao i pla­no­ve ula­ga­nja, ko­ji su, pre­ma ru­skim in­for­ma­ci­ja­ma tre­ba­le iz­no­si­ti 2 mi­li­jar­de ru­ba­lja, a po­gon je tre­bao bi­ti u funk­ci­ji već pot­kraj ove go­di­ne.

Part­ner­stvom do ras­ta

Što se no­vog part­ne­ra ti­če, iz Atlan­ti­ca po­ru­ču­ju ka­ko će on omo­gu­ći­ti gru­pa­ci­ji sna­žan fo­kus na tr­ži­šte i rast pos­lo­va­nja, pr­vens­tve­no u Za­pad­noj Eu­ro­pi. Ami­no­labs je gru­pa­ci­ja ko­ja pos­lu­je u 36 ze­ma­lja, spe­ci­ja­li­zi­ra­na je za ra­zvoj i pro­izvod­nju u seg­men­tu do­da­ta­ka pre­hra­ni i do­bav­ljač je mn­go­im ugled­nim me­đu­na­rod­nim kom­pa­ni­ja­ma koje se ba­ve zdra­vom hra­nom. Tvrt­ka ima dva mo­der­na pro­izvod­na po­go­na ko­ji no­se ce­ri­ti­fi­kat GMP (Go­od Ma­nu­fac­tu­ring Prac­ti­se), a kup­ci su joj ugled­ni bren­do­vi, onli­ne tr­go­vi­ne, ma­lo­pro­daj­ni i far­ma­ce­us­t­ski lan­ci.

“S part­ne­rom ko­ji ima ja­san fo­kus na in­te­gri­ra­ni pro­izvod­ni pro­ces s jed­ne stra­ne, a s dru­ge stra­ne s ti­mom ko­ji je po­sve­ćen ino­va­ci­ja­ma, mar­ke­tin­gu i pro­da­ji, Atlan­tic će do­dat­no una­pri­je­di­ti po­zi­ci­ju Mul­ti­powe­ra kao vo­de­ćeg bren­da sport­ske pre­hra­ne u Eu­ro­pi. No­vo part­ner­stvo otva­ra per­s­pek­ti­vu ras­ta ukup­nog pos­lo­va­nja sa sport­skom pre­hra­nom u Eu­ro­pi, kad je ri­ječ i o pro­izvod­nim ka­pa­ci­te­ti­ma, i o pro­da­ji i za­pos­le­nos­ti, po­ru­ču­ju iz Atlan­ti­ca.

IVICA GALOVIĆ, BORIS ŠČITAR/PIXSELL

Vlas­nik Atlan­ti­ca Emil Te­des­c­hi ka­že da će svi rad­ni­ci nas­ta­vi­ti ra­di­ti u po­go­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.