Za­gre­bač­ki Ured vo­dit će Ca­pan­nel­li

Ro­ša­da u Svjet­skoj ban­ci Na­kon šest mje­se­ci sti­že za­mje­na za od­la­zak Car­lo­sa Piñerúae

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Svjet­ska ban­ka u Hrvatskoj ime­no­va­la je Eli­sa­bet­tu Ca­pa­ne­nel­li za no­vu vo­di­te­lji­cu Ure­da ban­ke za Hr­vat­sku i Slo­ve­ni­ju. U no­voj ro­ša­di Ca­pan­nel­li do­la­zi na po­zi­ci­ju ko­ju je pri­je po­la go­di­ne na­pus­tio Car­los Piñerúa, a u me­đu­vre­me­nu ga je pri­vre­me­no za­mi­je­ni­la glav­na eko­no­mis­ti­ca Sa­nja Ma­dža­re­vić Šuj­ster. No­va vo­di­te­lji­ca za­gre­bač­kog ure­da je ta­li­jan­ska dr­žav­ljan­ka ko­ja u Hr­vat­sku do­la­zi s 25 go­di­na is­kus­tva na po­dru­čju ra­zvo­ja i ra­dom u vi­še od 30 ze­ma­lja, a ba­vi­la se ma­kro­eko­no­mi­jom, ur­ba­nim ra­zvo­jem, in­fras­truk­tu­rom i uprav­lja­njem. Pre­ma pri­op­će­nju iz Svjet­ske ban­ke, Ca­pan­nel­li je pos­li­je­di­plom­ske stu­di­je za­vr­ši­la na sve­uči­li­šti­ma u Bo­log­ni i Su­ssexu, a ka­ri­je­ru za­po­če­la 1992. u Azij­skoj ra­zvoj­noj ban­ci u Ma­ni­li da bi u Svjet­sku ban­ku preš­la 1998. U tro­go­diš­njem raz­dob­lju od 2005. do 2008. pri­klju­či­la se Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji na mjes­tu sa­vjet­ni­ce ta­daš­njeg po­vje­re­ni­ka za eko­nom­ske i mo­ne­tar­ne pos­lo­ve Jo­aqu­ina Al­mu­ni­je. Po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne u Bu­ku­re­štu je bi­la di­rek­to­ri­ca Svjet­ske ban­ke za Ru­munj­sku i Ma­đar­sku. Hr­vat­ska je dio Svjet­ske ban­ke od 1993. ko­ja je otad osi­gu­ra­la pot­po­ru za 54 pro­jek­ta vri­jed­nih 3,9 milijardi do­la­ra, tre­nut­ni por­t­felj do­se­že 970 mi­li­ju­na do­la­ra.

PD

Eli­sa­bet­ta Ca­pan­nel­li, Svjet­ska ban­ka u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.