ELEMENTI ISTRAŽIVAT ĆE AGRO­KOR

I MEĐUNARODNI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Glav­ni dr­žav­ni od­vjet­nik Din­ko Cvi­tan (na sli­ci des­no, uz mi­nis­tra pra­vo­su­đa Dra­že­na Boš­nja­ko­vi­ća) u sri­je­du je iz­ja­vio da is­tra­ga u Agro­ko­ru ide do­brim tem­pom te naj­a­vio da će tre­ba­ti uklju­či­ti i “me­đu­na­rod­ne ele­men­te”. Do­dao je da Uskok svoj rad us­kla­đu­je s re­vi­zo­ri­ma ko­ji ta­ko­đer ana­li­zi­ra­ju “knji­ge” kon­cer­na, te po­t­vr­dio da na slu­ča­ju ra­de i po­rez­na upra­va i po­rez­ni Uskok. “To je iz­nim­no oz­bi­ljan pred­met. Da bi ut­vr­di­li sve či­nje­ni­ce i okol­nos­ti, vi­dje­li efek­te i ut­vr­di­li pos­to­ji li os­no­va­na sum­nja da je po­či­nje­no kaz­ne­no dje­lo, tre­bat će pro­ves­ti vr­lo oz­bilj­no fo­ren­zi­ku. Ne­će­mo bi­ti u mo­guć­nos­ti od­lu­či­ti se za do­ma­će vje­šta­ke, ne­go će­mo mo­ra­ti po­seg­nu­ti i za ne­čim što ima i međunarodni ele­ment i ve­li­ki kre­di­bi­li­tet u svi­je­tu”, is­ti­če Cvi­tan. Po­t­vr­dio je i da su is­tra­ži­te­lji Usko­ka na ci­je­lom ka­tu Agro­ko­ro­va pos­lov­nog tor­nja jer je ne­mo­gu­će tu do­ku­men­ta­ci­ju vo­zi­ti drug­dje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.